Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 20 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki birželio 30 d.
Tikslai:
 • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją energetiką;
 • skatinti darnų vystymąsi ir veiksmingą tokių gamtos išteklių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų;
 • prisidėti stabdant biologinės įvairovės nykimą ir ją didinant, gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;
 • gerinti visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant aukštos kokybės, saugius ir maistingus maisto produktus, pagamintus tvariu būdu, mažinti maisto atliekas, didinti ūkinių gyvūnų gerovę ir kovoti su antimikrobiniu atsparumu.
Poreikiai:
 • taikyti technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir didinančias organinės anglies kiekį dirvožemyje;
 • taikyti žemės ūkio praktikas, kurios stabdytų dirvožemio eroziją, ypač dirbamuose šlaituose;
 • mažinti tręšimą mineralinėmis trąšomis ir amoniako emisijas, taikant mėšlo tvarkymo technologijas;
 • gerinti paviršinio vandens kokybę, ypač rizikos vandenų teritorijose;
 • gerinti biologinės įvairovės būklę naudmenose, taikant tvarias žemės ūkio praktikas;
 • skatinti saugių, ekologiškų, aukštos ir išskirtinės kokybės produktų vartojimą ir sveiką mitybą.
 • skatinti ūkiuose taikyti integruotas kenksmingųjų organizmų kontrolės praktikas;
 • skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus prisiimti aukštesnius gyvūnų gerovės standartus.
Remiama veikla – ekologinis ūkininkavimas, kuriame taikomi Reglamente (ES) Nr. 2018/848 apibrėžti metodai.
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus ūkininko reikalavimus, nustatytus TI taisyklių II skyriuje.
Kvietimui teikti paraiškas 2023 metais skirta 52 015 307 eurų paramos suma.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.