2023 m. gegužės 10 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Ketvirtosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>. 

  1.  Jaunodavos piliakalnio (u. k. 4254), Šilalės rajono sav.,  Kaltinėnų sen., Jaunodavos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Piliakalnis  registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 (2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-244 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją jo plotą padidinant (ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija padidėtų šiaurės vakarinėje ir šiaurės rytinėje dalyse, rytinėje ir pietrytinėje pusėse, sumažėtų vakarinėje ir pietvakarinėje dalyse); vadovaujantis NKPAĮ 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (piliakalnis nėra paskelbtas valstybės ir (ar) savivaldybės saugomu); nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

  1. Jaunodavos kapinyno (u. k. 16174), Šilalės rajono sav., Kaltinėnų sen., Jaunodavos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją jo plotą sumažinant (ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija sumažėtų pietinėje dalyje ir padidėtų vakarinėje dalyje); vietoje buvusio vizualinės apsaugos pozonio, neatitinkančio teisės aktų reikalavimų, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės kryptimi); nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

  1. Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (u. k. 23922), Šilalės rajono sav., Bijotų sen., Simėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu; piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 (2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-244 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją jo plotą padidinant (pietvakarinėje dalyje atsižvelgus į tyrimų rezultatus ir priderinant prie žemės sklypų ribų, šiaurinėje dalyje priderinant prie žemės sklypų ribų, kitose vietose atsižvelgus į reljefą; tokiu būdu teritorija padidėtų pietvakarinėje ir vakarinėje dalyse ir nežymiai šiaurinėje dalyje, sumažėtų šiaurės vakarinėje dalyje); apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus; patikslinti vertingųjų savybių pobūdžius (piliakalniui su priešpiliu ir gyvenviete bei piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalniui papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį), patikslinti vertingąsias savybes (papilant piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnio vertingąsias savybes reljefu, kultūriniu sluoksniu, vietoje griovių nurodant griovį; papildant piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilio vertingąsias savybes reljefu, vietoje pylimų nurodant pylimą, vietoje griovių – griovį).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

<…>. 

Posėdžio pradžia 13 val. Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01.