Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijoje yra laisva aplinkos tvarkytojo pareigybė (pareigybės lygis D, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastovioji dalis nustatyta minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio).

Specialūs reikalavimai pretendentams: išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2023 m. balandžio 7 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

KALTINĖNŲ SENIŪNIJOS APLINKOS TVARKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojas (toliau – aplinkos tvarkytojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – D.
  3. Pareigybės pavaldumas – aplinkos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Kaltinėnų seniūnijos seniūnui (toliau – Seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi;

4.2. išmanyti saugos darbe reikalavimus darbo priemonių paskirtį, jų panaudojimo galimybes ir būdus;

4.3. išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, seniūno įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. aplinkos tvarkytojo pareigybė reikalinga palaikyti švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje;

5.2. tvarko aplinką, reguliariai laisto gėles, atlieka vejų šienavimą, grėbsto ir sušluoja medžių lapus;

5.3. valo visuomeninį lauko tualetą;

5.4. padeda išvežti šiukšles;

5.5. žiemą valo sniegą pagal poreikį. Esant slidžiai žemės dangai, barsto vaikščiojimo takus smėliu.

5.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūno pavedimus ir įpareigojimus, savo kompetencijos ribose.

 

IV SKYRIUS

 ATSAKOMYBĖ

 

  1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. švarą ir sanitarinę tvarką jo tvarkomoje ir prižiūrimoje patalpoje, teritorijoje;

6.2. saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;

6.3. darbo drausmės ir Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.

6.4. savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.