Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
Prioritetai: 
 • visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.
Tikslinės sritys:
 • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą;
 • pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas;
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
 • žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas.
Kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
 • smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
Paramos gali kreiptis: 
 • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
 • fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienerius metus.
Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 6 879 053 Eur paramos lėšų.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.
NMA informacija