Vasario 2 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 60-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos narys (nedalyvavo Vytautas Jucius ir Romualdas Titovas), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimti 25 sprendimai.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas

Posėdžio metu taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas. Visą sprendimą galima rasti paspaudus čia.

Sprendimų pakeitimai

Posėdžio metu taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-180 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės plėtros įmokų tarifo patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimams.

Pritarta ataskaitoms

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ir Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitoms.

Patvirtinti strategijos, programos, sąrašai, planai ir nuostatai

Tarybos nariai posėdžio metu pritarė 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijai, remiantis kuria bus pratęstas Tauragė+ funkcinės zonos bendrų veiksmų įgyvendinimas, kartu sprendžiant naujai išryškėjusias bendras problemines sritis ir užtikrinant šiuos bendrus savivaldybių gyventojų poreikius:

 • pritraukti naujas investicijas į FZ ir vystyti tolygią ekonominę plėtrą šalies mastu;
 • vystyti turizmo objektų prieinamumą ir patenkinti šiuolaikinius turistų poreikius;
 • sudaryti sąlygas gyventojams naudotis kokybiškomis viešojo transporto paslaugomis, užtikrinančiomis paslaugų darnumą ir tvarumą;
 • užtikrinti tolygų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir prieinamumą Pagėgių savivaldybės gyventojams;
 • išvystyti nuotekų dumblo sutvarkymo infrastruktūrą ir kompleksiškai organizuoti nuotekų dumblo tvarkymo paslaugą.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo planas, kuriame numatyti planuojami svarstyti Tarybos sprendimų projektai bei renginiai.

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programą ir Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą.

Taip pat patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatai ir  Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų steigimui, vykdant projektą Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0015 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ už 156 800 Eur.

Taryba nusprendė perduoti viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 3,34 kv. m ploto patalpą, su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, negyvenamojoje patalpoje – administracinėse patalpose, kurio įsigijimo vertė – 800,94 Eur, likutinė vertė (2023-01-31) – 502,64 Eur, esančioje J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalėje.

Nuspręsta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus, esančius Šilalės rajone: gatves, atkarpas į gatves, nuvažiavimo kelius į laukus, kelią į autostradą.

Taryba taip pat nusprendė perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą

Sprendimai, susiję su pagalba Ukrainai

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai perduoti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai neatlygintinai nuosavybėn skubiai humanitarinei pagalbai Ukrainai teikti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu administracijos apskaitomą turtą – dyzelinį šildytuvą BV170E, įsigijimo metai – 2013, įsigijimo vertė – 1 448,04 Eur, likutinė vertė – 120,36 Eur (2023-01-31).

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Pasirašius šią sutartį, bus užtikrinamos iš Ukrainos pasitraukusių asmenų kokybiškos priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos, pagal 2022 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“.

Kiti sprendimai

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pradėti vykdyti kolumbariumo ir pelenų barstymo lauko įrengimo naujosiose Šilalės miesto viešosiose kapinės, esančiose Gūbrių kaime,  Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų viešuosius pirkimus.

Taip pat leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti partnerio teisėmis rengiant ir teikiant paraišką projekto „E-mobility as a service“ finansavimui gauti, pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą Nr. 1.1 „Inovatyvi Pietų Baltija. Plėtoti regionų skaitmeninimą“.

Nustatyti maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams išlaidų dydžiai:

 • trumpalaikės socialinės globos – 1550 Eur per mėn.;
 • ilgalaikės socialinės globos – 1300 Eur per mėn.;
 • ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos (neįgaliems vaikams, našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos) – 2268 Eur per mėn.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija