Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje yra laisva traktorininko pareigybė (pareigybės lygis C, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,6.

Specialūs reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. turėti medicinos įstaigos leidimą šį darbą dirbti;
 4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, seniūnijos ir šiuos nuostatus, naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2023 m. sausio 31 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą ir teisę vairuoti lengvąjį automobilį patvirtinančių dokumentų kopijas, medicinos įstaigos leidimą (pažymą) dirbti šį darbą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

ŠILALĖS MIESTO SENIŪNIJOS TRAKTORININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 1. Šilalės miesto seniūnijos traktorininkas (toliau – traktorininkas) yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Pareigybės lygis – C.
 3. Pareigybės pavaldumas – traktorininkas tiesiogiai pavaldus Šilalės miesto seniūnijos seniūnui (toliau – seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.3. turėti medicinos įstaigos leidimą šį darbą dirbti;

4.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį;

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, seniūnijos ir šiuos nuostatus, naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. laiku ir kokybiškai atlieka jam pavestą darbą;

5.2. nuolat prižiūri transporto priemonės techninę būklę ir jos komplektiškumą, laiku šalina gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui, tikrina transporto priemonės sanitarinę būklę ir švarą prieš išvykdamas, kelyje ir parvykęs;

5.3. reguliariai atlieka transporto priemonės techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu  paruošia ir pristato techninei apžiūrai;

5.4.  suprantamai ir laiku (kasdien) pildo kelionės lapus, tausoja patikėtą turtą;

5.5. laikosi visų būtinų atsargumo priemonių, nekelia pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui bei aplinkai, netrukdo eismui;

5.6. paklūsta teisėtiems policijos ir už kelių priežiūra atsakingų institucijų įgaliotų pareigūnų reikalavimams;

5.7. įvykus nelaimei ar avarijai, naudoja visas galimas jų pasekmių likvidavimo priemones, nedelsiant kviečia policiją ir greitąją medicinos pagalbą, imasi visų apsaugos priemonių, informuoja seniūną;

5.8. atlieka motorinio pjūklo operatoriaus, medžių genėjimo ir kirtimo darbus;

5.9. atlieka įvairius statinių, įrenginių remonto, rankinio ir mechanizuoto krovimo darbus, darbus su kilnojamais elektriniais ir mechaniniais įrankiais;

5.10. prižiūri želdinius ir veją su šiems darbams skirtais mechanizmais bei priemonėmis;

5.11. atlieka miesto statinių, įrenginių remonto darbus;

5.12. atlieka mašinų, mechanizmų, įrankių priežiūros ir remonto darbus, darbus su kilnojamais elektriniais ir mechaniniais įrankiais;

5.13. Atlieka rankinio ir mechanizuoto krovimo darbus.

5.14. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Šilalės miesto seniūnijos seniūno, seniūnijos vyriausiojo specialisto nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir įpareigojimus, savo kompetencijos ribose.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

 1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. eismo saugumo taisyklių pažeidimus;

6.2. darbo ir poilsio režimo pažeidimus, už avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;

6.3. transporto priemonių vairavimą neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotikų;

6.4. saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių  vykdymą;

6.5. transporto kodekso reikalavimų nevykdymą;

6.6. transporto priemonės perdavimą kitam asmeniui, jei šis neįrašytas į kelionės lapą, neturi Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimo ar atitinkamos kategorijos šiai priemonei vairuoti;

6.7. transporto priemonės naudojimą asmeniniams poreikiams tenkinti;

6.8. savo funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________________________