Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijoje yra laisva gatvių valytojo pareigybė (pareigybės lygis D, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastovioji dalis nustatyta minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio).

Specialūs reikalavimai pretendentams: išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2023 m. sausio 31 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

 

KALTINĖNŲ SENIŪNIJOS GATVIŲ VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojas (toliau – gatvių valytojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – D.
  3. Pareigybės pavaldumas – gatvių valytojas tiesiogiai pavaldus Kaltinėnų seniūnijos seniūnui (toliau – Seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi;

4.2. išmanyti saugos darbe reikalavimus, darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus;

4.3. išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo saugos reikalavimus, seniūno sakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. palaiko tvarką ir švarą valomoje miestelio teritorijoje;

5.2. šluoja šaligatvius, bažnyčios išorėje esančius laiptus, bėgimo takus, kitus takus;

5.3. žiemos metu kasa sniegą nuo šaligatvių ir takų, išorinių bažnyčios laiptų, esant slidiems laiptams bei takams, juos barsto smėliu ar žvyru, susidarius ant stogų varvekliams juos nudaužo;

5.4. pjauna žolę seniūnijos teritorijos ribose, nupjautą žolę krauna į nustatytas vietas;

5.5. sodina medelius ir gėles, reikalui esant juos laisto;

5.6. prižiūri piliakalnius, pilkapius, kapavietes, koplytstulpius, rekreacines zonas, nupjauna jose žolę bent kartą per metus;

5.7. reguliariai šienauja rekreacinėms zonoms priskirtus vandens pakrančių (upių, tvenkinių) šlaitus;

5.8. genėja miestelyje, rekreacinėse zonose augančius medžius, pjauna ir kerta pakelėse augančius medžius bei krūmus;

5.9. padeda paruošti kietąjį kurą kūrenimo sezonui (pjauna medžius, kapoja, suneša į malkinę);

5.10. susidarius sudėtingai situacijai (dėl sveikatos pablogėjimo, techninių priemonių gedimo, dėl stichinių gamtos reiškinių ir kt.), dėl kurios gali įvykti avarija, nedelsiant praneša seniūnui; iki tyrimo pradžios saugoja įvykio vietą tokią, kokia ji buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai;

5.11. baigęs darbą, šiukšles sudeda į dėžes ir tam skirtas vietas, apžiūri priskirtą teritoriją, ar nepalikta įrankių, patikrina, ar neliko gaisrą galinčių sukelti medžiagų, sudeda įrankius, darbo rūbus ir apsaugines priemones į tam skirtą vietą;

5.12. purškia cheminėmis priemonėmis (skirtomis neprofesionaliam naudojimui) pakelių, šaligatvių, skverų takuose tarp trinkelių ar akmenų augančias piktžoles;

5.13. tausoja įrankius, įrengimus ir taupo eksploatacines medžiagas;

5.14. vykdo kitus Seniūno  nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

  1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. priskirtos teritorijos tvarką ir švarą;

6.2. priskirto inventoriaus saugojimą, teisingą eksploataciją;

6.3. želdinių ir augalų priežiūrą;

6.4. materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo kaltės;

6.5. darbo drausmės ir Vidaus tvarkos taisyklių  laikymąsi;

6.6. savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________________