Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijoje yra laisva valytojo pareigybė (pareigybės lygis D, darbo krūvis 30 val. per savaitę, pareiginės algos pastovioji dalis nustatyta minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio).

Specialūs reikalavimai pretendentams: išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2023 m. vasario 7 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

BILIONIŲ SENIŪNIJOS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. 1. Bilionių seniūnijos valytojas (toliau – valytojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto.
  2. Pareigybės lygis – D.
  3. Pareigybės pavaldumas – valytojas tiesiogiai pavaldus Bilionių seniūnijos seniūnui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi;

4.2. išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos darbe reikalavimus, darbo priemonių paskirtį, jų panaudojimo galimybes ir būdus, plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir jų naudojimo būdus, cheminių valymo priemonių sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles, mechanizuotų valymo prietaisų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus, seniūno įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. valo laisvalaikio salės patalpas, meno mėgėjo kolektyvo vadovo kabinetą, koridorių, tualetą, seniūnijos patalpas;

5.2. šluosto nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas;

5.3. ruošia plovimo ir dezinfekavimo skiedinius;

5.4. išneša atliekas ir šiukšles iš patalpų į nustatytą sandėliavimo vietą, išvalo ir  išdezinfekuoja šiukšlių dėžes patalpose;

5.5. baigęs darbą užrakina duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra įjungtų elektros prietaisų;

5.6. kas pusę metų plauna užuolaidas;

5.7. tvarko laisvalaikio salės, seniūnijos kiemo teritoriją, renka šiukšles, prižiūri gėlynus; rudenį sugrėbia ir sušluoja lapus, žiemą nuo takų valo sniegą, esant slidžiai dangai pabarsto juos smėliu; rūpinasi, kad laisvalaikio salės ir seniūnijos kieme būtų šiukšliadėžės, smėlio dėžės ir kt.;

  1. Valytojas savo kompetencijos ribose vykdo Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Bilionių seniūnijos seniūno pavedimus ir įpareigojimus.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

  1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

7.1. švarą ir sanitarinę tvarką paskirtose prižiūrėti patalpose;

7.2. teisingą darbo laiko naudojimą;

7.3. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą;

7.4. švarą ir tvarką prižiūrimoje teritorijoje;

7.5. darbo drausmės ir Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;

7.6. savo funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.