2023 m. sausio 11 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-1 numatomi svarstyti klausimai:
<…>;

6. Dapkiškės piliakalnio (u. k. 3338), Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Dapkiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona neatitinka teisės aktų reikalavimų, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurinėje ir rytinėje dalyse priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų vakarinėje dalyje, padidėtų šiaurės ir rytų kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (vakarų, šiaurės, rytų ir pietryčių kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį, mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimus, griovius, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<…>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

 

Augustina Kurilienė
Vyriausioji specialistė
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos