Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), būdama atsakinga už psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems asmenims, siekdama gerinti šių kokybę ir prieinamumą bei reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie padažnėjusius atvejus, kai psichosocialinės paslaugos yra teikiamos neturint tokių paslaugų teikimui būtinos socialinės globos licencijos, teikia informaciją.

Ministerija nuo 2015 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonę „Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų“. Įgyvendinant projektą, vykdoma asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Projektas įgyvendinamas kartu su  partneriais – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (toliau – Socialinių paslaugų įstatymas) nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, pageidaujantiems teikti socialinę globą, išduodamos licencijos teikti socialinę globą. Atsižvelgiant į šią nuostatą, įstaiga, teikianti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, turi turėti institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims licenciją. Pagal Socialinių paslaugų įstatyme nustatytą kompetenciją licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina, prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

Įstaiga, ketinanti teikti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką-klausimyną, kuriame pateikiama rašytinė informacija, įrodanti, kad įstaigos numatoma teikti socialinė globa atitiks Socialinių paslaugų įstatyme, Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Socialinės globos normų aprašas), nustatytus reikalavimus: personalui, patalpoms, ar per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos  neteikė socialinės globos neturėdama licencijos ir (ar), įstaigai nebuvo panaikintas licencijos teikti socialinę globą galiojimas, ir (ar)  įstaigos vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nebuvo du kartus ir daugiau paskirta administracinė nuobauda. Be to, įstaiga turi turėti socialinės reabilitacijos programą, kuri turi būti suderinta su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu.

Įstaiga, teikdama trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų,  turi vadovautis Socialinės globos normų aprašo 5 priede nustatytomis asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, trumpalaikės socialinės globos normomis, kurios reglamentuoja socialinės globos teikimo priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo principus ir charakteristikas bei nustato privalomus įstaigos teikiamos trumpalaikės socialinės globos kokybės reikalavimus.

Informuojame, kad Ministerija Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūlo apibrėžti psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiančios įstaigos sąvoką, patikslinti veiklos licencijos pavadinimą, siūlant nustatyti, kad įstaiga, teikianti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, teikiant institucinę trumpalaikę socialinę globą, turės turėti  institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo  psichoaktyviųjų medžiagų, licenciją bei nustatyti, kad ši įstaiga turi turėti ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos suderintą psichologinės ir socialinės reabilitacijos programą.

Taip pat Ministerija Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, numatys naujas socialines priežiūros paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – psichologinė ir socialinė reabilitacija vaikams ir suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų bendruomenėje, bei palydėjimo paslaugą šiems asmenims. Šios paslaugos bus akredituojamos.

Paminėtina, kad psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiama po medicininės reabilitacijos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, yra trumpalaikės socialinės globos paslauga. Socialinę globą teikia tos socialinės globos įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas, o jų teikiama socialinė globa atitinka socialinės globos normas, jos turi licenciją teikti socialinę globą. Pažymime, kad trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims turi teisę teikti tik galiojančią licenciją „Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims“ turintys psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrai.

Gavus informacijos, kad psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga veiklą vykdo nelegaliai ar joje nustatomas nelegalus darbas, būtina pranešti  Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir Valstybinei darbo inspekcijai.

Licencijų, suteikiančių teisę teikti socialinę globą, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklalapyje adresu: https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos, taip pat Licencijavimo informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/.

Žemiau pateikiame 2022 m. gruodžio 12 d. licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašą.

Eil. Nr. Pavadinimas Juridinio asmens kodas Licencijos Nr. Paslaugų teikimo vietos adresas
1. Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras“ 155639518 L000000001 Ignalinos r., Meikštų k., Dvaro g. 11
2. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“ 135542691 L000000019 Kauno r., Linksmakalnio k., Liepų g. 29
3. Socialinės adaptacijos asociacija 191915521 L000000466 Kauno r., Jadagonių k., Užtvankų g. 57
4. Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ 300027705 L000000467 Mažeikių r. Dainorių k., Dvaro g. 38
Akmenės r., Dabikinėlės k., Tilto g. 7
5. Pilnų namų bendruomenė 192099398 L000000318 Varėnos r., Panaros k., Nemuno g. 1A
6. Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“ 191363076 L000000407 Molėtų r., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 16
7. VšĮ „Vilties švyturys“ 192050878 L000000428 Kėdainių r., Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2
8. VšĮ „ALFA CENTRAS“ 303108589 L000000842 Marijampolės sav., Geležinių k., Sodžiaus g. 22
9. Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ 302303369 L000000847 Šiaulių r., Kušleikių k. 8
Šiaulių r., Kušleikių k. 7A
10. VšĮ „TC Laisva valia“ 302621101 L000000643 Kauno r., Šlienavos k., Pamiškės g. 12
11. VšĮ „Taikos kelias“ 302699089 L000000656 Šilutės r., Gurgždžių k. 3
12. VšĮ „Gabrielius“ 301741457 L000000618 Šilutės r., Vyžių k., Pagėgių g. 5
13. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ 300007282 L000000666 Kaišiadorių r. Rokiškių I k. 7
14. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“ 300029567 L000000583 Šalčininkų r., Žaliosios k., Uogų g. 8
15. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 191677454 L000000673 Vilnius, Šv. Stepono g. 37

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija