Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Pradinio ugdymo mokytojas

Darbo vieta – Pajūralio skyrius.

Su konkursą laimėjusiu pretendentu bus sudaroma terminuota darbo sutartis

 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

 

Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com;

Tel. (8 449) 55415

2022-12-16 Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija. Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99-10,45 (1446,19 – 1891,45 Eur)
2. Mokytojo padėjėjas Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Direktorius Virginijus Andrejauskas

El. p. direktorius.kaltinenai@gmail.com

tel. (8 449) 57205

2022-12-22 Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Privalumas: pedagoginis išsilavinimas, panašaus darbo mokykloje patirtis.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,0 – 5,2 (930,00-967,20 Eur)
3. Valytojas

 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę

 

 

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2021-12-09 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

2. Žinoti apie patalpų, daiktų, įrenginių paviršių, medicinos prietaisų cheminės dezinfekcijos priemones.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pareiginė alga MMA dydžio (730,00 Eur).
4. Kineziterapeutas (Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje)

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę

 

 

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2022-12-09 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir spaudo numerį išduotą, (VASPVT prie SAM), licenciją, būtina darbo patirtis. Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, nustatytas pastoviosios dalies koeficientas 1.501.
5. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/teises-personalo-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;51830.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2022-12-08

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė

 

Pareiginės algos koeficientas 8,8 (1592,80 Eur)
6. Individualios priežiūros darbuotojas (4 pareigybės)

Pareigybės lygis – C 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę

Darbo vieta – paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos: Teikti dienos socialinės globos ir pagalbos į namus paslaugas Namų direktoriaus įsakymu  paskirtiems paslaugų gavėjams, pagal su paslaugos gavėju sudarytos sutarties sąlygas.

Rūpintis dienos socialinės globos ir pagalbos į namus paslaugų gavėjų asmens higiena.  Pildyti reikalingą dokumentaciją.

Būti pareigingas, sąžiningas, drausmingas, tolerantiškas, geranoriškas, laikytis sudaryto darbo grafiko.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250 
2022-12-07 1.    Turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją  arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių  – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus. 2. Vadovautis socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, laikytis profesinės etikos normų, demokratiškumo, humaniškumo principų, konfidencialumo.

3.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, kuris bus naudojamas tarnybos reikmėms, pagal sudarytą darbo grafiką vykti pas paslaugų gavėjus.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,11 (1105,91 Eur)
7. Slaugytojo padėjėjas

Pareigybės lygis – C

Darbo krūvis – 38 val. per savaitę

Darbo vieta – paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos: Slaugytojo padėjėjas slaugos paslaugas asmens namuose gali teikti vienas ir (ar) kartu su slaugytoju.

Slaugytojo padėjėjas turi išmanyti  žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus, slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje,  ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti.  Mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.

Bendradarbiauja su slaugytoju, kitais įstaigos darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas bei su kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistais.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250 
2022-12-07 1.    Turi būti išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją (ar jam prilyginamą).

2.    Turėti privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos įgūdžių mokymo programų baigimo pažymėjimus, gebėti suteikti klientui pirmąją medicininę pagalbą.

3.    Turi kasmet kelti savo kvalifikaciją, domėtis darbo naujovėmis.

4. Vadovautis namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos įvadinio instruktažo bei gaisrinės saugos reikalavimais.

5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, kuris bus naudojamas tarnybos reikmėms, pagal sudarytą darbo grafiką vykti pas paslaugų gavėjus.

 

 

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,11 (1105,91 Eur)
8. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1250,71 – 1757,51 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
9. Psichologas

 

Pareigybės lygis -A1

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1810,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.