Nuo spalio 3 d. jau trečią ir šiais metais paskutinį kartą bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Vietos veiklos grupių (VVG) paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai galės būti teikiamos iki lapkričio 30 d.

Paramos gavėjai 

Pagal KPP veiklos sritį dėl paramos galės kreiptis:

  • kaimo vietovių VVG,
  • dvisektorės VVG.

Jų partneriais įgyvendinant projektą gali būti:

  • kaimo vietovių VVG,
  • dvisektorės VVG,
  • miesto VVG,
  • žuvininkystės VVG,
  • kiti viešieji juridiniai asmenys, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, – tik kai prašoma parengiamosios paramos ir paramos tarptautiniam bendradarbiavimui. Partnerių skaičius nėra ribojamas ir paramos dydis nuo jo nepriklauso.

Paramos dydžiai 

Šiuo paraiškų rinkimo etapu skiriama:

  • veiklai „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ – 12 000 Eur paramos lėšų (vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 3 000 Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų);
  • veiklai „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – 7 037 Eur paramos lėšų (vienam projektui – iki 100 000 Eur, kompensuojant 95 proc. tinkamų finansuoti investicijų);
  • veiklai „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – 180 541 Eur paramos lėšų (vienam projektui gali būti skirta iki 100 000 Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų). Bendra paramos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, neturi būti didesnė kaip 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos lėšomis gali būti kompensuojamos komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais išlaidos (parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)), projekto koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt.), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos ir kt. (teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo).

Paraiškos pagal priemonę bus renkamos tik elektroniniu būdu: el. paštu dokumentai@nma.lt teikiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą paraišką ir kartu skenuotus privalomus dokumentus arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) (adresu www.zumis.lt) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu esančiu punktu „Pranešimai“), pateikiant skenuotą paraišką ir prašomus dokumentus.

Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė
Parengta pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciją