Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijoje yra laisva ūkvedžio pareigybė (pareigybės lygis C, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0.

Specialūs reikalavimai pretendentams:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinius darbus; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti  kompiuterio programa „Microsoft Office“;

4.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.5. turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno įsakymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų rengimą, ūkinį darbą, darbų saugą, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu jolanta.raudoniene@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą ir teisę vairuoti lengvąjį automobilį patvirtinančių dokumentų kopijas, medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu jolanta.raudoniene@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

LAUKUVOS seniūnijos ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Laukuvos seniūnijos ūkvedys (toliau – ūkvedys) yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – C.
  3. Pareigybės pavaldumas – ūkvedys tiesiogiai pavaldus Laukuvos seniūnui (toliau – seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinius darbus; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti  kompiuterio programa „Microsoft Office“;

4.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.5. turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno įsakymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų rengimą, ūkinį darbą, darbų saugą, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOS FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir užtikrina tinkamą seniūnijos statinių, viešų žaidimo aikštelių, patalpų, transporto priemonių, elektros, šilumos ir vandentiekio ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;

5.2. rūpinasi patalpų gaisro gesinimo priemonėmis ir kontroliuoja patalpų priešgaisrinę būklę;

5.3. organizuoja arba atlieka šildymo sistemos priežiūros darbus, pagal poreikį prieš ir po šildymo sezono;

5.4. prižiūri šildymo sezono metu seniūnijos šilumos mazgą ir kieto kuro šildymo katilus;

5.5. šildymo sezono metu atlieka kūriko pareigas, pagal seniūnijos seniūno patvirtintą darbo grafiką;

5.6. prižiūri seniūnijos automobilius:

5.6.1. laiku šalina smulkius gedimus, informuoja seniūną apie remonto poreikį;

5.6.2. pasirūpina švara, degalais, stebi tepalų būklę, pildo langų ir kitus skysčius;

5.6.3. prižiūri transporto priemonių techninę būklę, paruošia ir pristato techninei apžiūrai pagal nustatytą periodiškumą, pagal galimybes šalina pastebėtus tarnybinio automobilio gedimus bei informuoja apie juos seniūną, užtikrina racionalų tarnybinio automobilio naudojimą, tinkamą laikymą ir saugojimą;

5.6.4. vykdo transporto priemonės apskaitą (pildo kelionės lapus). Kelionės lapus pateikia seniūnui, jo nesant – vyriausiajam specialistui;

5.6.5. reikalui esant veža seniūnijos darbuotojus;

5.7. prižiūri ir tvarko seniūnijos garažą ir sandėliavimo patalpas;

5.8. organizuoja ir atsako už seniūnijos viešųjų teritorijų, gatvių ir šaligatvių, švarą ir tvarką, kompetencijos ribose priima sprendimus, teikia pasiūlymus seniūnui dėl parkų, žaliųjų plotų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo;

5.9. prižiūri kapinių statinius (koplyčia), paminklus viešose vietose ir informacinius stendus. Teikia pasiūlymus seniūnui;

5.10. prižiūri, eksploatuoja ir teikia pasiūlymus seniūnui dėl pagrindinių seniūnijos priemonių remonto (kelių, gatvių, šaligatvių, parkų, skverų, civilinių kapinių, kitų įrenginių, Laukuvos seniūnijos turimos technikos ir mechanizmų), esančių seniūnijos balanse;

5.11. organizuoja ir prižiūri viešųjų ir visuomenei naudingų darbų darbininkų darbą, aprūpina darbininkus spec. priemonėmis, inventoriumi ir medžiagomis, sudaro jų darbo grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą;

5.11.1. išduoda ir prižiūri darbininkų darbo inventorių, bei darbo saugos priemones (pirštinės, ausinės, lietpalčiai, apsauginiai akiniai);

5.11.2. prižiūri, kad įrankiai, apsauginės priemonės būtų tvarkingi (nesuplyšę, nesulūžę);

5.12. įgyvendina darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nuostatas seniūnijoje, prižiūri, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

5.13. esant ekstremaliai situacijai, padeda atlikti darbus, šalinti priežastis ir pasekmes;

5.14. perduoda šilumos, vandens, elektros skaitiklių rodmenis kiekvieną mėnesį seniūnui, jo nesant – vyriausiajam specialistui;

5.15. ūkvedys privalo informuoti seniūną apie nelaimingus atsitikimus darbe, galimus gyventojų ir darbuotojų pažeidimus, gaisrus ir kitus įvykius;

5.16. vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir įpareigojimus susijusius su seniūnijos funkcijų vykdymu.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

  1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. tinkamą darbo laiko naudojimą;

6.2. priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymąsi;

6.4. žalą, padarytą įstaigai dėl jo kaltės ar neatsargumo;

6.5. darbo priemonių tausojimą, priežiūrą ir tinkamą naudojimą;

6.6. švarą ir tvarką prižiūrimoje teritorijoje;

6.7. teisingą ir saugų katilų eksploatavimą ir darbą be avarijų;

6.8.  savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako seniūnijos vidaus tvarkos taisyklių ir  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________________________