Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas  projektų  atrankos konkursui  pagal 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiai priemonei įgyvendinti 2022 metais iš valstybės biudžeto Šilalės rajono savivaldybei skirta 15 552 eurai.

Galimi pareiškėjai  – Šilalės rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomenių organizacijų plėtros įstatymas.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. liepos 5 d. iki liepos 25 d. 12 val.

Paštu;

arba paraiška su priedais pateikiama, pasirašyta elektroniniu parašu elektroniniu paštu:  administratorius@silale.lt

arba tvarkingai susegtos paraiškos  su pridedamais dokumentais užklijuotame voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu,  pateikiamos Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76129, (8 449) 76122.

Paraiškų pateikimas:

Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti  tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas  paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai  pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva negalima.

Prie paraiškos privalomos pateikti dokumentų kopijos:

pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

laisvos formos ataskaitas apie  faktinę veiklą, vykdytos nuo įsteigimo datos, jei juridinis asmuo veikia trumpiai nei metus

asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);

jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2020 metų ir (ar) 2021 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

* socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu;

* veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

* veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti

vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

* veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV-314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas,  akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);

* veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

 * veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

* bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. Projektui įgyvendinti skiriamų lėšų.

Šilalės rajono seniūnijoms numatytos lėšos:

 

 

Eil. Nr.

 

 

Seniūnijos

pavadinimas

 

Deklaruotas gyventojų skaičius

(2022-01-03)

 

Bazinė lėšų dalis, Eur

Pagal gyventojų skaičių tenkanti lėšų dalis, Eur  

Skirta lėšų,

Eur

1. Bijotų seniūnija 856 500 302 802
2. Bilionių seniūnija 381 500 134 634
3. Didkiemio seniūnija 265 500 94 594
4. Kaltinėnų seniūnija 2055 500 724 1224
5. Kvėdarnos seniūnija 3050 500 1076 1576
6. Laukuvos seniūnija 2715 500 957 1457
7. Pajūrio seniūnija 1872 500 660 1160
8. Palentinio seniūnija 247 500 87 587
9. Šilalės miesto seniūnija 4762 500 1679 2179
10. Šilalės kaimiškoji seniūnija 2846 500 1004 1504
11. Tenenių seniūnija 430 500 152 652
12. Traksėdžio seniūnija 1675 500 591 1091
13. Upynos seniūnija 1513 500 534 1034
14. Žadeikių seniūnija 700 500 247 747
Iš viso: 23367 7000 8241 15241

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė Vaida Pundinienė, tel. 8 449 45335, el. paštas: vaida.pundiniene@silale.lt

Tvarkos aprašas

Deklaracija

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija