Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje yra laisva aplinkos tvarkytojo pareigybė (pareigybės lygis C, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7.

Specialūs reikalavimai pretendentams:

4.1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;

4.3. turi išmanyti naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis, darbo priemonių paskirtį, jų panaudojimo galimybes ir būdus, mokėti naudotis mažaisiais mechanizmais, išmanyti  želdinių apsaugą ir priežiūrą, trąšų sudėtį ir naudojimą.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2022 m. birželio 10 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą ir teisę vairuoti lengvąjį automobilį patvirtinančių dokumentų kopijas.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

ŠILALĖS MIESTO SENIŪNIJOS APLINKOS TVARKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojas (toliau – aplinkos tvarkytojas) yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – C.
  3. Pareigybės pavaldumas – aplinkos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Šilalės miesto seniūnui (toliau – seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;

4.3. turi išmanyti naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų požymius ir priežastis, darbo priemonių paskirtį, jų panaudojimo galimybes ir būdus, mokėti naudotis mažaisiais mechanizmais, išmanyti  želdinių apsaugą ir priežiūrą, trąšų sudėtį ir naudojimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, juos laisto;

5.2. pjauna žolę, grėbia lapus, ravi gėlynus;

5.3. sodina, laisto ir paruošia žiemai medelius;

5.4. žiemą valo sniegą nuo pėsčiųjų takų, barsto juos smėliu;

5.5. pavasarį ir rudenį geni medžių ir kitų želdinių šakas, bei jas formuoja;

5.6. genėja ir karpo medžius, krūmus ir gyvatvores, esant poreikiui rengia augalų atramas ir apsaugas, lygina veją, ventiliuoja ir tvarko jų kraštus;

5.7. tikrina augalų ir medžių sveikumą, naikina piktžoles ir parazitus, naudojant organines ir mineralines trąšas;

5.8. tvarko aplinką, renka šiukšles ir sudeda į konteinerius;

5.9. rūpinasi šiukšlių išvežimu iš teritorijos;

5.10. prižiūri ir kontroliuoja Bendruomenių parkui priskirto inventoriaus veikimą ir darbą, atlieka smulkų remontą;

5.11. valo teritorijai priskirto pastato patalpas;

5.12. informuoja seniūnijos seniūną arba policijos pareigūnus apie lankytojus, nesilaikančius nustatytos tvarkos, niokojančius teritorijoje esančius įrenginius ir kitą turtą;

5.13. informuoja seniūnijos seniūną apie pastebėtus Bendruomenių parko lauko treniruoklių įrenginių  gedimus ar jų sugadinimus dėl vandalizmo ar gamtinių stichijų pasekmių;

5.14. vykdo kitus Šilalės miesto seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir įpareigojimus.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

  1. 6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje, savalaikį šiukšlių išvežimą;

6.2. tinkamą želdinių priežiūrą

6.3. Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;

6.4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

6.5. teisingą darbo laiko naudojimą;

6.6. savo funkcijų netinkamą vykdymą aplinkos tvarkytojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________________________