Gegužės 31 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 51-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 16 tarybos narių (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Egidijus Gečas, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Gintas Navardauskas, Rima Norvilienė, Lineta Dargienė, Akvilė Gargasaitė, Romualdas Titovas, Dainius Bergelis ir Vida Žemeckienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimti 25 sprendimai, 2 sprendimų projektams nepritarta, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimai dėl nuostatų, aprašų ir ataskaitų

Taryba patvirtino Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ir Šilalės sporto mokyklos nuostatus.

Pritarta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.

Sprendimai, susiję su projektais

Pritarta VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto ,,Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama Tauragės regiono viešojo transporto sistemos analizė, parengta tolimesnė regiono viešojo transporto sistemos plėtros strategija, įsigyti 7 ekologiški autobusai (po 2 autobusus Tauragės r., Jurbarko r. ir Šilalės r. savivaldybėms bei 1 autobusas Pagėgių savivaldybei).

Taryba nusprendė skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių papildomai iki

3 898 368,40 Eur įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ uždavinio Nr. 3 „Plėtoti vyresnio amžiaus gyventojų poreikius atitinkančias stacionarias viešąsias paslaugas” veiklai Nr. 3.2. „Bijotų mokyklos pastato pritaikymas socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai”.

Dėl sprendimų pakeitimų ir galios netekimo

Posėdžio metu Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimams.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinti netekusiais galios.

Sprendimai, susiję su mokesčiais

Taryba nustatė 2022 m. žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę (žemės paskirties kodas 610) pagal bendrą valdomų žemės sklypų dydį:

– 50 procentų – nuo 0 iki 50 ha;

– 30 procentų – nuo 50 iki 100 ha;

– 10 procentų – daugiau nei 100 ha;

– miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710) 100 procentų mokesčio lengvatą.

Nustatytas 2022 metų mokestinio laikotarpio neapmokestinamojo žemės sklypo,  priklausančio nuosavybės teise, dydis fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai:

– Šilalės rajono kaimo vietovėse – 1,0 ha;

– Šilalės mieste – 0,15 ha.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybėje esančių  nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašas ir šio sąrašo nekilnojamojo turto objektams nuo 2022 m. taikomas 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.

Sprendimai dėl transporto priemonių įsigijimo

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai Savivaldybės nuosavybėn įsigyti tarnybinį didelio pravažumo automobilį, kurio vertė neviršytų 36 000 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

Taip pat leista Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti įstaigos veiklai vykdyti iš Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžete skirtų asignavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, mikroautobusą, pritaikytą dviem neįgaliesiems neįgaliųjų vežimėliuose transportuoti,  kurio vertė ne didesnė kaip 60 000 eurų su PVM, ir mikroautobusą, pritaikytą neįgaliųjų vežimui gulimoje padėtyje, kurio vertė ne didesnė kaip 45 000 eurų su PVM.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl fizinio, funkcinio nusidėvėjimo ir sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamą turtą pagal Nurašomo ir likviduojamo  valstybei nuosavybės teise priklausančio turto sąrašą.

Taip pat nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: kelius, gatves ir pėsčiųjų takus.

Taryba nusprendė teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus –  kabančius pėsčiųjų tiltus.

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijoje apskaitomą nekilnojamąjį turtą: pastatą – parduotuvę, esantį Šilalės r. sav., Upynos sen., Varsėdžių k., Nepriklausomybės g. 5; pastatą – sandėlį, esantį Šilalės r. sav., Upynos sen., Varsėdžių k., Nepriklausomybės g. 1, ir 0,1553 ha žemės sklypą, esantį Šilalės r. sav., Upynos sen., Varsėdžių k., Nepriklausomybės g. 5.

Taip pat nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės sporto mokyklai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijoje apskaitomą turtą: pastatą – sporto mokyklą, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarna, Žalioji g. 7A, aikštelę su bordiūru, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarna, Žalioji g. 7A ir sporto aikštelės, esančios Šilalė, J. Basanavičiaus g. 21C, esminio pagerinimo darbus.

Kiti sprendimai

Nuspręsta paskelbti 2022 metus Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje ir paskatinti visuomenę skirti daugiau dėmesio žemaičių kalbos išsaugojimui ir populiarinimui bei pasiūlyti Šilalės rajono seniūnijoms, socialinėms, švietimo, kultūros bei sporto įstaigoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms pagal kompetenciją, nuostatas ir iniciatyvas prisidėti prie Žemaičių kalbos metų paminėjimo.

Leista Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“ laikinai, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., kol vyks virtuvės patalpų remonto darbai, neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų.

Nuspręsta suteikti Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvei pavadinimą – Beržynėlio gatvė.

Sudaryta Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisija.

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija