Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šilalės rajono savivaldybė tęs Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą.

  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimo ir administravimo tvarkos (naują) aprašą (toliau – Aprašas), kuris įsigaliojo nuo 2022 m. kovo 1 d. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr

    Neformaliojo vaikų švietimo  (toliau – NVŠ) lėšomis programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

 • turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
 • registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/(toliau – ŠMIR);
 • turi NVŠ programai (-moms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
 • užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
 • turi asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą gali dirbti NVŠ mokytojais.

     NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą.  NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa. NVŠ teikėjai, pageidaujantys vykdyti programas NVŠ lėšomis, turi registruotis – Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/ ir Neformaliojo švietimo programų registre  (toliau – NŠPR) https://www.nšprr.smm.lt/aikos2-nšpr/.

Registracija ŠMIR-e

NVŠ teikėjai turi pateikti registracijos dokumentus Savivaldybės ŠMIR-o duomenų tvarkytojai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Onai Aurylienei el. p. ona.auryliene@silale.lt, tel. pasiteiravimui (8 449) 76 135, 8 682 97785.

Juridiniai asmenys pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą – užpildytą atitinkamą duomenų registravimo kortelę https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/;
 • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar Juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
 • organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo (įstatuose (nuostatuose) turi būti įteisinta švietimo veikla (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – 85).

Laisvieji mokytojai pateikia:

 • prašymą – užpildytą atitinkamą duomenų registravimo kortelę https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/;
 • verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopiją;
 • asmens dokumento kopiją.

Registracija NŠPR-e

NVŠ teikėjai turi užpildyti prašymą tapti NŠPR-o vartotoju ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (dokumentų formas ir darbo su NŠPR atmintinę galima rasti –https://www.nšpr.smm.lt/aikos2-nšpr/. Norėdami pateikti prašymą tapti registruotu naudotoju, turite prisijungti per Elektroninius valdžios vartus.  NVŠ teikėjams bus suteikti prisijungimo prie NŠPR-o kodai, tuomet NVŠ teikėjai turi savarankiškai užregistruoti programas NŠPR-e.

NVŠ programų pateikimas akreditacijai

Pagal naują Aprašą akredituotos NVŠ programos bus pradėtos finansuoti tik nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  Švietimo teikėjas elektroniniu būdu www.nšpr.smm.lt kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška)  (Aprašo 1 priedas). NVŠ programos lygmenį pasirenka pats NVŠ teikėjas.

 Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertins Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, o savivaldybės lygmens NVŠ programas vertins savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre.

  Atsižvelgiant į Aprašo 20 ir 21 punktus, paraiškos bus vertinamos du kartus per metus:

 1. Pateikta iki 2022 m. birželio 1 d. 23.59 valandos paraiška bus įvertinta ir informacija apie atitikimą (neatitikimą) reikalavimams pažymėta Neformaliojo švietimo programų registre iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.;
 2. Pateikta iki 2022 m. spalio 1 d. 23.59 valandos paraiška bus įvertinta ir informacija apie atitikimą (neatitikimą) reikalavimams pažymima Neformaliojo švietimo programų registre iki 2022 m. gruodžio 1 d.

 Prašome NVŠ teikėjų ketinančių vykdyti  veiklą 2022–2023 m. m. teikti Paraiškas laikantis nurodytų terminų. Išsamią informaciją apie NVŠ programų registravimo eigą galima rasti  https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml  (Informacija NVŠ programų teikėjams).

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius