Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį namą ar butą dvibučiame name su žemės sklypu pirkimo vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“.

 

Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija (kodas 188773720), J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė, tel. (8 449) 76 114, faks. (8 449) 76 118,

el. paštas: info@silale.lt, interneto adresas: www.silale.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto buvimo vieta: Gyvenamasis namas ar butas dvibučiame name su žemės sklypu Šilalės mieste arba gyvenvietėje nutolusioje nuo Šilalės miesto ribos apie 8 kilometrus. Namas nekilnojamojo turto kadastro duomenimis negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. namo naudingas plotas ne mažesnis kaip 120 kv. m, žemės sklypo plotas prie namo – iki 20 arų.

Pirkimas neskaidomas į dalis.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: pirkimo dokumentuose nustatyti vertinimo kriterijai; apžiūros išvados; derybų rezultatai; turto vertinimo ataskaitos.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: Kandidatai sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su butų pirkimu, gali gauti nemokamai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76123, (8 449) 45335.

Taip pat pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai skelbiami interneto puslapyje / skiltyje „Naujienos“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: nemokamai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. lapkričio 5 d. 15.00 val. darbo dienomis ir darbo valandomis

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: kartu su užpildytu pasiūlymu turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. namo ar buto bei žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centro išrašo kopija);

2. kadastrinių matavimų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (jeigu reikia);

4. parduodamo namo ar buto dvibučiame name su žemės sklypu energinio naudingumo sertifikato kopiją arba laisvos formos sutikimą pateikti energinio naudingumo sertifikato kopiją, paraiškų vertinimo komisijai pareikalavus, paraiškų vertinimo metu;

5. sutikimas dėl duomenų naudojimo;

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas  įstatymo  nustatytos formos įgaliojimas.

Gautų pasiūlymų vertinimas vyks komisijos pirmininko šaukimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskutinės dienos.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki vokų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 15.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta „Gyvenamojo namo ar buto dvibučiame name su žemės sklypu pirkimas“, nurodant savo rekvizitus (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, elektroninis paštas; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

 

PRIDEDAMA.

Pasiūlymo forma.

Sutikimo forma.

Gyvenamojo namo ar buto dvibučiame name su žemės sklypu pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija