Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas  projektų  atrankos konkursui  pagal 2021 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

 

Galimi pareiškėjai  – Šilalės rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomenių organizacijų plėtros įstatymas.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 4 d. iki birželio 25 d. 12 val.

 • Paštu;
 • arba paraiška su priedais pateikiama, pasirašyta elektroniniu parašu elektroniniu paštu:  administratorius@silale.lt
 • arba tvarkingai susegtos paraiškos  su pridedamais dokumentais užklijuotame voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu,  pateikiamos Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76129, (8 449) 76122.

Paraiškų pateikimas:

Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti  tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas  paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai  pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva negalima.

Prie paraiškos privalomos pateikti dokumentų kopijos:

 • pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 • laisvos formos ataskaitas apie  faktinę veiklą, vykdytos nuo įsteigimo datos, jei juridinis asmuo veikia trumpiai nei metus
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 • kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
 • aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Šiai priemonei įgyvendinti 2021 metais iš valstybės biudžeto Šilalės rajono savivaldybei skirta 15 847 eurai.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės  biudžeto lėšų suma  – 200,00 eurų. Didžiausia vienam projektui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtos sumos.

Šilalės rajono seniūnijoms numatytos lėšos:

Eil. Nr.

Seniūnijos                                 pavadinimas

Deklaruotas gyventojų skaičius (2021-01-03 duomenimis)

 

Iš viso, Eur

 

1.

Bijotų seniūnija

879

815,00

2.

Bilionių seniūnija

387

638,00

3.

Didkiemio seniūnija

284

601,00

4.

Kaltinėnų seniūnija

2112

1253,00

5.

Kvėdarnos seniūnija

3107

1608,00

6.

Laukuvos seniūnija

2799

1498,00

7.

Pajūrio seniūnija

1937

1191,00

8.

Palentinio seniūnija

254

591,00

9.

Šilalės  miesto seniūnija

4814

2217,00

10.

Šilalės kaimiškoji seniūnija

2875

1526,00

11.

Tenenių seniūnija

457

663,00

12.

Traksėdžio seniūnija

1721

1114,00

13.

Upynos seniūnija

1560

1056,00

14.

Žadeikių seniūnija

727

759,00

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Turto ir socialinės paramos  skyriaus vedėja  Reimunda  Kibelienė, tel. 8 449 76 129, mob. 8 612 32 034, el. paštas: reimunda.kibeliene@silale.lt (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija