Informuojame, kad yra rengiamas Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr.DĮV-413 „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programa“ patvirtinta Planavimo darbų programa. Susipažinti su Specialiojo plano rengimo tikslais, Planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – S-RJ-87-20-232.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis/porūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas/inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planavimo tikslai1. integruoti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje parengtus saulės ir vėjo jėgainių išdėstymo specialiuosius planus, numatyti galimas naujas saulės ir vėjo jėgainių išdėstymo teritorijas; 2. numatyti galimą saulės ir vėjo jėgainių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; 3. rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo saulės ir vėjo jėgainių teritorijų iki galimų prijungimo vietų; 4. plėtoti inžinerinę ir susisiekimo saulės ir vėjo jėgainių plėtros sistemą, užtikrinant visuomenės poreikius; 5. numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ar teritorijų apsaugos zonas, žemės sklypų pertvarkymo būdus, reglamentuoti žemės naudojimo paskirtį, įvertinant teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją.

Planavimo uždaviniai yra nustatyti Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. DĮV-413 „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano planavimo darbų programa“.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė, tel.: +370 449 76114, faksas: +370 449 76 118, el. p. info@silale.lt, interneto svetainės adresas: https://silale.lt/. Informaciją apie specialųjį planą teikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus Vyr. specialistas – Justas Stankevičius, tel. (8 449) 76 123, el. p. justas.stankevicius@silale.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Planavimo procesas ir etapai: specialusis planas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Koncepcija ir jos nepriklausomas profesinis vertinimaskoncepcija rengiama. Planavimo darbų programa nenumato koncepcijos profesinio vertinimo atlikimo.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): rengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. SPAV ataskaita rengiama pagal poreikį.

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr.1-187/D1-599 redakcija) „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais susijusiais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt: TPD NR. S-RJ-87-20-232) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Planavimo organizatorius kartu su Plano Rengėju išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebebus priimami. Apie susipažinimo su specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo eigoje parengtais sprendiniais visuomenė bus informuojama atskirai.

Investicijų ir statybos skyriaus informacija