Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijoje yra laisva aplinkos tvarkytojo pareigybė (pareigybės lygis D, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalis nustatyta minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio).

Specialūs reikalavimai pretendentams: išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2021 m. vasario 11 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

Pareigybės aprašymas:

ŠILALĖS MIESTO SENIŪNIJOS APLINKOS TVARKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojas (toliau – aplinkos tvarkytojas) yra darbuotojas,  dirbantis pagal darbo sutartį.
    1. Pareigybės lygis – D.
    2. Pareigybės pavaldumas – aplinkos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Šilalės miesto seniūnui (toliau – seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. valo šaligatvius;

5.2. valo gatvės važiuojamąją dalį;

5.3. prižiūri ir valo daugiabučių namų kiemus;

5.4. valo automobilių stovėjimo aikšteles;

5.5. pjauna žolę, grėbia lapus;

5.6. surenka sušluotas gatvių atliekas ir krauna į mašiną išvežti;

5.7. atlieka įvairius statinių, įrenginių remonto, rankinio ir mechanizuoto krovimo darbus, darbus su kilnojamaisiais elektriniais ir mechaniniais įrankiais;

5.8.  prižiūri želdinius ir veją su šiems darbams skirtais mechanizmais bei priemonėmis, teritorijoje esančius įrenginius ir kitą turtą;

5.9. savo kompetencijos ribose vykdo Šilalės miesto seniūnijos seniūno, seniūno pavaduotojo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir įpareigojimus.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje;

6.2. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

6.3. teisingą darbo laiko naudojimą;

6.4. už savo funkcijų netinkamą vykdymą aplinkos tvarkytojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.