Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantino režimą pratęsė iki 2021 m. sausio 31 d. Šiuo nutarimu pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams nustatytas nuotolinis mokymo procesas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. DĮV-2 ,,Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ Šilalės rajono savivaldybės mokyklų vadovams nurodyta, gavus tėvų, įtėvių, globėjų (toliau – tėvų) prašymą, (prašymo forma pridedama) organizuoti pagal pradinio ugdymo programą ugdomų vaikų nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje, kai tėvai darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Mokyklų vadovai apie priimtą sprendimą dėl vaiko nuotolinio mokymo, priežiūros ir maitinimo mokykloje įstaigos darbo dienomis turi informuoti tėvus.

Todėl prašytume tėvus atsakingai įvertinti visas galimybes dirbti nuotoliniu būdu, esant galimybei derinti darbo laiką su darbdaviu arba naudotis įstatymo nuostatomis, leidžiančiomis Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką gauti ligos išmoką iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.

Prašymo forma.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius
Valdemaras Jasevičius