Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo vieta – Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė (Bijotų seniūnija, Šilalės kaimiškoji seniūnija).

Pagrindinės funkcijos:

1.    Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima  kitomis priemonėmis.

2.    Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina  šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese.

3.    Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka.

4.    Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl  pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją  šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.

5.    Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo,  socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų  kompleksiškai teikiamos pagalbos).

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2024-01-18

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

1.    Turi turėti  socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba  aukštąjį neuniversitetinį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

3.    Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos  socialinių paslaugų įstatymą,  ir kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius  socialinę paramą, apsaugą ir socialines paslaugas, Bendro darbo su šeimomis,  Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Atvejo vadybos, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašus,  patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

4.    Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,  interneto naršyklėmis.

5.    Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.

 

Pareiginės algos koeficientas 0,82 (1464,03 Eur)
2. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato) pagal slenkantį darbo grafiką ir suminę darbo laiko apskaitą

Darbo vieta – Pajūrio paramos šeimai padalinys (Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės r.)

Pagrindinės funkcijos:

1.      Sprendžiant socialines problemas, dirba individualiai ir grupėje, socialinio darbo planavimą ir socialinių paslaugų teikimą organizuoja telkdamas specialistus komandinei veiklai, bendrauja ir bendradarbiauja su įvairių sričių specialistais, įvairių institucijų ir tarnybų atstovai, savanoriais, įstaigos administracija, specialistais, individualios priežiūros darbuotojais, bendruomenės nariais.

2.      Rengia individualius socialinės globos planus (toliau – ISGP), savarankiško gyvenimo planus (toliau – SGP), individualius socialinės pagalbos plano (toliau- ISPP) teikimo šeimai planus.

3.      Rengia veiklos planus, metinę ataskaitą, už veiklą reguliariai atsiskaito Padalinio vadovui.

4.      Tvarko paslaugų gavėjų bylas, rengia charakteristikas, pranešimus, vykdo susirašinėjimą tarp institucijų paslaugų gavėjų, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

5.      Ugdo, palaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jiems iškylančias  socialines problemas, į jų problemų sprendimą įtraukiant juos pačius, kitus bendruomenės narius.

6.      Sprendžia paslaugų gavėjo adaptacijos bendruomenėje, visuomenėje problemas, mažinant socialinę atskirtį ir skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę, organizuoja ir teikia visas būtinas socialines, ugdymo, rengimo savarankiškam gyvenimui, tėvystės įgūdžių ugdymo ir kitas paslaugas, siekiant paslaugų gavėjo įgalinimo.

7.      Bendradarbiaudamas su individualios priežiūros darbuotoju, kitais specialistais, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo gebėjimus ir galimybes, organizuoja socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų įgūdžių mokymo, pagalbos teikimo ir įgalinimo veiklas.

8.      Organizuoja palydimosios globos paslaugas besiruošiantiems palikti globos įstaigas jaunuoliams nuo 16 metų, jaunuoliams išėjusiems iš globos įstaigų, globėjų šeimų, iš šeimų, patiriančių socialinę riziką.

9.      Organizuoja palydimosios globos paslaugą pasirengimo savarankiškam gyvenimui etape (jaunuoliams nuo 16-18 metų) bei perėjimo į savarankišką gyvenimą etape, be apgyvendinimo paslaugos (jaunuoliams nuo 18 -24 metų).

10.  Užtikrina, kad kiekvienas jaunuolis turėtų galimybę įgyti savarankiškam gyvenimui reikiamų žinių, bei įgūdžių ir gautų reikiamą pagalbą bei paramą, stiprina gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, atitinkančius jaunuolio interesus ir gerovę, kad perėjimas į savarankišką gyvenimą vyktų sklandžiai.

11.  Organizuoja kitų specialistų pagalbos teikimą jaunuoliui, sudaryti sąlygas jam dalyvauti įvairiose užimtumo, švietėjiškose, prevencinėse programose, projektuose, tarpininkauti, konsultuoti, įvertinti jaunuolio galimybes, užtikrinti jaunuoliui reikiamų paslaugų, pagalbos teikimą.

12.  Organizuoja vaikų laikinosios priežiūros paslaugas, teikia socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti vaikus.

13.  Tiria ir analizuoja paslaugų gavėjų situaciją, socialines problemas, organizuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti vaikus.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2024-01-18

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

 

1.  Turi turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir suteiktą socialinio darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, turėti profesinės darbo patirties ne mažiau kaip 1 metus.

2.  Žinoti, išmanyti ir taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinių darbuotojų etikos kodeksą, socialinių globos normų aprašą, palydimosios globos paslaugų organizavimo tvarkos aprašą, krizių įveikimo tvarkos aprašą,  ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, jaunuolių socialinę globą, pagalbos organizavimą krizės ištiktiems asmenims, teisės aktus susijusius su socialinių paslaugų teikimu, socialinio darbo organizavimu.

3.  Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power Point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių, gerai žinoti ir taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir archyvavimo  reikalavimus.

4.  Gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus, gebėti telkti specialistų komandas, dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą pagal nustatytas procedūras.

5.  Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos koeficientas 0,82 (1464,03 Eur)
3. Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas mobiliajam darbui

Pareigybės lygis – B.

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato,  2 pareigybės)   .

Darbo sutartis – terminuota (nuo 2024-01-02 iki 2024-12-31).

Preliminarus darbo laikas 15.00–21.00 val. darbo dienomis.

Daugiau informacijos: https://silaleskc.lt/administracine-informacija/

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. (8 449) 74043,
Mob. 8 609 72885,
El. p. info@silaleskc.lt

2024-01-15

17.00 val.

 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais.

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, socialinių mokslų studijų srityje (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją arba būti dalyvavęs tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose darbą su jaunimu vykdantiems asmenims);

3. Turėti ne mažesnę negu 1 metų patirtį dirbant su jaunimu, pedagogikos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, Atvirame jaunimo centre, Atviroje jaunimo erdvėje ar bendruomeninėje srityje, vykdant individualias ir grupines konsultacijas.

4. Turėti žinių apie jaunimo politiką, neformalųjį ugdymą, neformaliojo ugdymo metodus, vietinio, regioninio, nacionalinio, europinio darbo su jaunimu kontekstą, finansavimo galimybes ir kitus darbo su jaunimu aspektus.

5. Išmanyti individualaus konsultavimo ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius.

6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis.

7. Išmanyti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes.

8. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą.

9. Būti pareigingam, darbščiam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.

10. Privalo turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,82

 

 

4. Individualios priežiūros darbuotojas

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 10 val. per savaitę (1,0 etato) pagal slenkantį darbo grafiką ir suminę darbo laiko apskaitą

Darbo vieta – Drobūkščių bendruomeniniai vaikų globos namai, Jūros g. 16, Drobūkščių k.,  Traksėdžio sen., Šilalės r.

Nuoroda į skelbimą:

http://www.silalesspn.lt/laisvos-darbo-vietos/

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2024-01-09 1.    Turi būti įgijęs reikiamą kvalifikaciją pagal atitinkamas profesinio mokymo programas bei nustatyta tvarka išklausęs 40 ak. valandų įžanginius mokymus.

2.    Turėti šias asmenines vertybines nuostatas: būti sąžiningu ir atsakingu, tolerantišku, gerbti vaikus ir vertinti kiekvieną vaiką kaip asmenybę, būti empatišku, objektyviu priimant spendimus.

3.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos koeficientas  0,70(1249,78 Eur)
5. Vyriausiasis buhalteris

 

Pareigybės lygis – B

 

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

 

Nuoroda į skalbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;928620.html

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. 8 449 744 96

2024-01-05

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinis, įgytas iki 1995 metų, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties arba Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės apskaitos krypties, arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos, valstybės ir
savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymais, Viešo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą;

4. Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;

5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.

Pareiginės algos koeficientas 0,59–1,05 (1053,39–1874,67 Eur)
6. Apskaitininkas kasininkas

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato).

Pareigybės lygis – B.

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/apskaitininkas-kasininkas-322;928710.html

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. 8 449 744 96

2024-01-08 1.  Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimas, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

2.  Turėti analogišką darbo patirtį, ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus apskaitą;

3.  Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

4.  Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis bei „MS Excel”, „MS Word” programomis. Mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos “ Biudžetas VS „ „Fin Net“ programomis;

5.  Žinoti viešojo sektoriaus sąskaitų planą bei buhalterinių sąskaitų korespondencijas, pajamas ir išlaidas ekonominėmis ir funkcinėmis klasifikacijomis.

Pareiginės algos koeficientas 0,59–1,05 (1053,39–1874,67 Eur)
7. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius

 

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

https://silale.lt/2023/09/skelbiamas-viesas-konkursas-silales-dariaus-ir-gireno-progimnazijos-direktoriaus-pareigoms-eiti/

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-01-08

 

Dokumentai teikiami el.p. vilma.kuzminskaite@silale.lt arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku, adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 211 kab.

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. bendrąsias kompetencijas:

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo.

3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

2,1537-2,1635 (3845,22-3862,71 Eur)

8. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
9. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
 

 

  • Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.