Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Virėjas (0,75 etato) Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Direktorius Virginijus Andrejauskas

El. p. direktorius.kaltinenai@gmail.com Tel. 8 620 88900

2021-11-08 Virėjo kvalifikacija Pareiginė alga

597,38 – 686,99 Eur

2. Medicinos gydytojas budėjimams (38 val. darbo savaitė arba faktiškai dirbtas laikas) VšĮ Šilalės rajono ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2021-11-03 Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir medicinos gydytojo galiojančią licenciją (išduotą VASPVT prie SAM), būtina darbo patirtis Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
3. Valytojas (darbo krūvis 40 val. per savaitę) VšĮ Šilalės rajono ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2021-11-03 1.    Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2.    Žinoti apie patalpų, daiktų, įrenginių paviršių, medicinos prietaisų cheminės dezinfekcijos priemones;

3.    Būti nepriekaištingos reputacijos.

Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
4. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas

(0,5 etato)

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktorius Stasys Baubkus

El. p. stasys.baubkus@velius.silale.lm.lt

Tel. 8 620 31889

2021-10-28 Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,95 – 7,35 (526,58 – 650,48 Eur priklauso nuo pedagoginio darbo stažo).
5. Mokytojo padėjėjas (darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais) Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. (8 449) 744 96

2021-10-27 Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija. Pareiginės algos pastovioji dalis 743 Eur

 

6. Psichologas (1 etatas, 36 val. per savaitę) Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktorius Stasys Baubkus

El. p. stasys.baubkus@velius.silale.lm.lt

Tel. 8 620 31889

2021-10-28 Aukštasis universitetinis išsilavinimas (psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1223,07 – 1718,67 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
7. Psichologas (0,75 etato) Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija(specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1223,07 – 1718,67 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
8. Bendrosios praktikos slaugytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis bendrosios praktikos slauga Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką
9. Bendrosios praktikos gydytojas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Vyr. gydytojas Kornelijus Andrijauskas

Tel. (8 449) 57267, 57176

  Turėti galiojančią licenciją verstis šeimos gydytojo praktika Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.