Centralizuotas vidaus audito skyrius (J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė)
Vyr. specialistė (0 449) 76130 311 kab.
  • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
  • Baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą ir jai suteiktas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete baigė viešojo administravimo studijų programą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
  • Nuo 2005 m. iki 2007 m. dirbo Finansų skyriuje vyresniąja buhaltere.
  • Nuo 2007 m. iki 2016 m. dirbo Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąja specialiste.
  • Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. paskirta Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja.

1. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, rajono Savivaldybės biudžete nurodytų asignavimų vykdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir Savivaldybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

1.6. informacinių sistemų saugumą , veiksmingumą.

1.7. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

1.9. rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;

1.10. organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

1.11. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

Skyriaus teisės

2. Skyrius turi teisę:

1) naudotis visa Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija;

2) gauti iš Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų asmenų reikalingų vidaus auditui atlikti dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus, informaciją apie rengiamus investicijų ir informacinių technologijų projektus, naudojamų kompiuterinių programų dokumentų, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas;

3) pasirinktinai lankytis visuose Savivaldybės administracijos padaliniuose ir pavaldžiuose arba jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse iš anksto jiems nepranešus;

4) per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikimo gauti audituojamų viešųjų juridinių asmenų vadovų ir valstybės tarnautojų arba darbuotojų raštiškus bei žodinius paaiškinimus, taip pat dokumentų kopijas;

5) reikalauti iš audituojamų viešojo juridinio asmens vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą.

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai