Vedėja
Danguole Vėlavičiutė
302 kabinetas

Biudžeto ir finansų skyrius (J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė)
Ekonomistė Regina Meižienė (0 449) 76119 regina.meiziene@silale.lt 315 kab.
Vyr. specialistė Albina Čepauskienė (0 449) 45342 albina.cepauskiene@silale.lt 301 kab.
Vyresn. buhalterė Lina Rimkuvienė (0 449) 45342 lina.rimkuviene@silale.lt 301 kab.
 • Gimusi 1959 m.
 • Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) ir įgijo žemės ūkio ekonomisto organizatoriaus kvalifikaciją.
 • Savivaldybėje dirba nuo 1991 iki 1996 m. Finansų skyriaus biudžeto ekonomiste.
 • 1996-2002 m. – Finansų skyriaus vyr. ekonomiste.
 • 2002-2016 m. – Finansų skyriaus vyr. specialiste.
 • Nuo 2016 m. sausio 4 d. paskirta Finansų skyriaus vedėja.
 • Rengia rajono biudžeto pajamų ir išlaidų (mokinio krepšelio, valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms), savivaldybės biudžeto ir kitų išlaidų) projektus;
 • rengia įstaigoms rajono biudžeto sudarymo metodinius nurodymus;
 • rengia biudžeto projekto rengimo formas bei papildomas lenteles;
 • pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai patvirtinto rajono Savivaldybės taryboje
 • biudžeto suvestines pagal biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikavimo padalinius;
 • sudaro biudžeto išlaidų sąrašus;
 • sudaro mėnesines biudžeto įvykdymo apyskaitų suvestines;
 • sudaro ministerijos patvirtintas formas ir jas pateikia Finansų ministerijai;
 • sudaro ketvirtines ir pusmečio biudžeto suvestines pagal Statistikos departamento
 • patvirtintas formas ir jas pateikia Statistikos departamentui;
 • paruošia ir pateikia suvestinius rodiklius apie rajono biudžeto išlaidų valdytojų finansavimą,
 • biudžeto vykdymą bei finansinę padėtį;
 • perveda lėšas asignavimų valdytojams savivaldybės biudžete numatytoms išlaidoms;
 • rengia pasitarimus ir teikia praktinę pagalbą asignavimų valdytojams, sudarant biudžeto išlaidų
 • projektų sąmatas bei biudžeto vykdymo apyskaitas;
 • tvarko biudžeto apskaitą;
 • analizuoja biudžeto įvykdymą;
 • kaupia informaciją apie rajono biudžeto įvykdymą;
 • nagrinėja klausimus, susijusius su prašomų per metus papildomų asignavimų skyrimu ir teikia
 • pasiūlymus Savivaldybės tarybai;
 • per metus teikia pasiūlymus dėl išlaidų straipsnių patikslinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl taupaus biudžetinių lėšų naudojimo;
 • kontroliuoja paskolų išdavimą, grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą;
 • dalyvauja vykdant perdavimus, kai keičiasi biudžetinėse įstaigose apskaitos darbuotojas;
 • tvarko Skyriaus archyvą;
 • derina Tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, kai jiems
 • vykdyti reikalingos lėšos ir kai to reikalauja sprendimų, įsakymų rengėjai;
 • administruoja žemės nuomos mokestis;
 • rengia Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos politiką;
 • teikia informaciją merui, Administracijos direktoriui apie finansinę būklę.