Savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vykusio 2005 m. vasario 25 d., sprendimai

Numeris: T1-679

sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programos pakeitimo.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius.

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Kvėdarnos komunalinis ūkis“.

Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo naudotis neatlygintinai.

Dėl pavadinimų suteikimo Upynos miestelio gatvėms.

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto mainų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-625 pakeitimo.

Dėl paraiškos „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano rengimas“.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinei mokyklai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos naujos redakcijos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų.

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos palaikymo programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo.

Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos tvirtinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl asmenų apgyvendinimo Šilalės rajono parapiniuose globos namuose tvarkos tvirtinimo.

Dėl asmenų laikinosios socialinės globos bei finansavimo globos palatose tvarkos pakeitimo.

Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 metų sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-614 patvirtinto Savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo (-si), specialiosiomis mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos 2005-2009 m. programos.

Dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 –03-26 d. sprendimo Nr. T1-310 „Dėl leidimo steigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes (etatus) Šilalės rajono švietimo įstaigose“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros gerinimo programos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pakeitimo.

Dėl investicinio projekto ,,Šilalės rajono Skliausčio ir Ežerupio upelių baseinų melioracijos griovių bei jų hidrotechninių statinių renovacija“.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl pritarimo rengti detalųjį planą ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-11-12 sprendimo nr.T1-552 panaikinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai