Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 14 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-302 Dėl įgaliojimo pasirašyti Šilalės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktus

Nr. T1-303 Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-304 Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-305 Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šilalės rajono savivaldybėje

Nr. T1-306 Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-307 Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“

Nr. T1-308 Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-309 Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-310 Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-311 Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-312 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-313 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tūbinių kaimo bendruomenei

Nr. T1-314 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

Nr. T1-315 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-316 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

Nr. T1-317 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-318 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Nr. T1-319 Dėl Mokamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai