Savivaldybės tarybos 21 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2008 m. gruodžio 23 d., sprendimų projektai

Numeris: Šilalės

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T1-1320 PATVIRTINTO ŠILALĖS RAJONO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO, VYKDYMO IR VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ SUDARYMO IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO KRITERIJŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

09 DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, DYDŽIO NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

10 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ KREDITINĖS LINIJOS GRĄŽINIMO TERMINO PRATĘSIMO

11 DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMU NR. T1-30 PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MENO, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ KELIONIŲ (Į DARBĄ IR IŠ DARBO) IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TARIFO NUSTATYMO

13 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ĮGYVENDINIMUI

14 DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-316 „DĖL ŠILALĖS RAJONO TURIZMO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

15 DĖL ŠILALĖS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

16 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTINIO ĮNAŠO UAB KVĖDARNOS KOMUNALINIAM ŪKIUI IR LIKUSIŲ NUOMININKŲ IŠKELDINIMO

17 DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATALPŲ ŠILDYMĄ

18 DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ, JŲ DALIŲ, BUTŲ, KURIŲ REMONTAS SAVIVALDYBEI EKONOMIŠKAI NENAUDINGAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR LEIDIMO JUOS PARDUOTI

19 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

20 DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE, NURAŠYMO

22 DĖL IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VALDOMŲ PATIKĖJIMO TEISE ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

24 DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ ŠILALĖS MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO

25 DĖL KAI KURIŲ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

26 DĖL ŠILALĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VALGYKLŲ MOKAMO MAITINIMO PATIEKALŲ KAINOS

DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNIKOS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

28 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE NUSTATYMO

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ KAINŲ TVIRTINIMO

30 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE NUSTATYMO

31 DĖL VIENO VAIKO IŠLAIKYMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE KAINOS TVIRTINIMO

32 DĖL BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, IŠLAIDŲ ŠALTAM VANDENIUI BEI NUOTEKOMS IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSACIJŲ SKYRIMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2009-2019 M. STRATEGIJOS IR ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS PROGRAMOS 2009-2011 M. TVIRTINIMO

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS

rajono jaunimo tyrimas

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai