Savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. sausio 28 d. sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sušaukimo

Kontrolės komiteto

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų darbo plano patvirtinimo.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo.

4. Dėl pritarimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektui.

5. Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

7. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų neatleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

12. Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams.

14. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

18. Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

19. Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.

20. Dėl informacijos apie projektą „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai