Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų konkursą. Konkursui gali būti  teikiamos programos, kuriomis numatoma užimti Šilalės rajono savivaldybės mokyklose besimokančius vaikus bei pritraukti į jas reemigrantų (Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenusių užsienyje ir grįžusių į Lietuvos Respubliką), diasporos (išvykusių ir Lietuvos ir nuolat gyvenančių  užsienio valstybėse) vaikus, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos piliečių vaikus.

             Konkurso tikslai:

 1. Skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui.
 2. Užimti kuo daugiau Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklose.
 3. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas 3 ir daugiau vaikų auginančiose, mažas pajamas gaunančiose, socialinę riziką patiriančiose šeimose augantiems vaikams užimti vasaros metu.
 4. Skatinti Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus (toliau – Pareiškėjas) aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.

Programų prioritetai:

 1. Užimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 3 ir daugiau vaikų auginančiose, mažas pajamas gaunančiose, socialinę riziką patiriančiose šeimose augančius vaikus, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų visų programoje dalyvaujančių vaikų.
 2. Užimti kuo daugiau vaikų mažesnėmis sąnaudomis.
 3. Numatyta ilgesnės trukmės veikla.
 4. Programai įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis.
 5. Programos įgyvendinime dalyvauja savanoriai, vyresnių klasių mokiniai.
 6. Įgyvendinama tęstinė programa.
 7. Programos vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių, partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą programą nurodomas paraiškoje.
 8. Numatyti aktyvūs, nauji, netradiciniai vaikų ugdymo metodai ir formos, skatinantys vaikų gamtos pažinimą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, kūrybą bei saviraišką, ugdantys socialines ir emocines kompetencijas, sudarantys galimybes atskleisti vaiko gabumus, gebėjimus.
 9. Pritraukti reemigrantų, diasporos vaikai bei pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos piliečių vaikai.

            Pateikiami dokumentai:

 1. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų konkurso paraiška.
 2. Programoje dalyvaujančių vaikų iš mažas pajamas gaunančių, 3 ir daugiau vaikų auginančių, socialinę riziką patiriančių šeimų preliminarus sąrašas, patvirtintas įstaigos (organizacijos) antspaudu ir pasirašytas vadovo.
 3. Įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų išrašas, patvirtintas įstaigos (organizacijos) antspaudu ir pasirašytas vadovo, įrodantis, kad programos teikėjas turi teisę vykdyti programą (programų vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje, verslo liudijime) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla).
 4. Dokumentai, įrodantys papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių (pvz.: sprendimas, protokolas, garantinis raštas ar panašaus pobūdžio dokumentas).

             Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų konkursui vienas programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Konkursui teikiamas vienas susegtas programos paraiškos su priedais egzempliorius, kurio visi lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškas galima pateikti iki 2024 m. balandžio 24 d.:

 1. Savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) I aukštas;
 2. Paštu  (adresas: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė):
 3. Elektroniniu paštu adresu dokumentai@silale.lt – siunčiama programos vadovo pasirašyta ir skenuota paraiška su priedais pdf formatu (elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys)
 4. Per elektroninę dokumentų valdymo sistemą – teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Informacija teikiama  tel. (0 449) 76 135, el. paštu akvilina.zasytiene@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. DĮV-335 galima rasti čia.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų paraiškos formą galima rasti čia.

 

Savivaldybės administracijos direktorius