Siekdama įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Tarptautinės mokytojų dienos proga geriausiems šalies pedagogams skiria Metų mokytojo premiją. Premija skiriama mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Mokytojo, kuris pretenduoja į premiją, veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, nuostatų pozityvumu kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi sąlygas, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia, kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumu dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų ir kt.

Metų mokytojo premija skiriama vadovaujantis Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-132 ,,Dėl Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“. Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenė,  mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, socialiniai partneriai. Siūlant kandidatą premijai gauti, pirmiausia reikėtų raštu kreiptis į mokyklos, kurioje siūlomas mokytojas dirba, vadovą. Mokyklos vadovas, pritarus mokyklos tarybai, teiks savivaldybės administracijos direktoriui rekomendaciją ir kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Kandidatūras premijai gauti galima siūlyti iki 2024 m. kovo 20 d.