Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kadastriniai Nr.: 8737/0002:0650 plotas 0,3073 ha; 8737/0002:0716 plotas 0,2693 ha; 8737/0002:0930 plotas 0,2313 ha; 8737/0002:0931 plotas 0,1753 ha; 8737/0002:0948 plotas 0,3862 ha; 8737/0002:/0005 plotas 1,3398 ha), Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., Rietavo g., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 25 d. potvarkis Nr. T3-32 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“ leidimo rengti detalųjį planą“ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. DĮV-30 „Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime, Rietavo gatvėje detaliojo plano rengimo darbų programos tvirtinimo “ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Kvėdarnos seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 7 6115, (8 449) 7 6122, el. p. administratorius@silale.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo, informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypų (kadastriniai Nr.: 8737/0002:0650 plotas 0,3073 ha; 8737/0002:0716 plotas 0,2693 ha; 8737/0002:0930 plotas 0,2313 ha; 8737/0002:0931 plotas 0,1753 ha; 8737/0002:0948 plotas 0,3862 ha; 8737/0002:/0005 plotas 1,3398 ha), Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., Rietavo g., detalusis planas.

 Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus į vieną žemės sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos bei kitus galimus žemės naudojimo būdus, nustatyti  privalomuosius teritorijos reglamentus.

Suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą. Jiems funkcionuoti numatyti reikalingų servitutų poreikį. Suformuoti žemės sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms.

Planavimo sprendiniai neturi prieštarauti Šilalės miesto bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, sprendiniams.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriui, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 45325, (8 449) 45341, el. paštas: donatas.sarauskas@silale.lt; aida.budrikiene@silale.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Įsakymas

Mero potvarkis

Planuojama teritorija 1

Planuojama teritorija 2

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius