Savivaldybės tarybos 40 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. rugsėjo 30 d., sprendimų projektai (papildyta)

Numeris: Dėl

Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo.

Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos.

įgaliojimo tvirtinti pietų, papildomo socialiai remtinų mokinių maitinimo valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

klasių komplektų skaičiaus patikslinimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2010-2011 mokslo metais.

uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir

patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“.

leidimo VšĮ Šilalės rajono ligoninei atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbus.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-84 patvirtinto 2010 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo.

ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“.

savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

turto nurašymo.

Šilalės miesto Zobelijos gatvės šaligatvio remonto.

privačios žemės sklypo pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

patalpų panaudos Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriui

įsipareigojimo skirti lėšas viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei įsigyjant skaitmeninį rentgeno aparatą

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai