Savivaldybės tarybos 21 posėdžio, vykusio 2005 m. sausio 26 d., sprendimai

Numeris: T1-634

sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovo) pareigybės aprašymo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto tvirtinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr.T1-250 ,,Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl mokinių priėmimo į Šilalės meno ir Šilalės rajono sporto mokyklas tvarkų tvirtinimo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžių nutarimų tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl leidimo įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą (autobusus) UAB ,,Šilalės autobusų parkas“.

Dėl pritarimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos Kūtymų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcijai.

Dėl 2005 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl sutikimo perimti turtą.

Dėl turto perdavimo.

Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai susidėvėjusių nuomojamų vienbučių gyvenamųjų namų, jų dalių ( ir priklausinių), taip pat butų, jeigu jų remontas ar rekonstrukcija yra ekonomiškai nenaudingi, sąrašo tvirtinimo.

Dėl turto mainų.

Dėl savivaldybei priklausančio turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono teritorijos ir Šilalės miesto bendrųjų planų rengimo.

Dėl 2004-04-30 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-418 pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio bei Šilalės kaimiškosios seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono miestelių bendrųjų planų rengimo.

Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių renovacijos projekto rengimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės komunalinis ūkis“ įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Katalogas: Tarybos sprendimai