Informuojame, kad pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo laikotarpiui (2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 m. liepos 1 d.) Šilalės rajone  Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius 2024 m. išmokoms gauti paraiškų skaičius be savarankiškai deklaravusių pareiškėjų 4534 paraiškų,  deklaruotas plotas 64226,6 ha, įbraižyta 39847 laukai.

Pasibaigus deklaravimo laikotarpiui, paraiškos gali būti priimamos tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės – nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinės aplinkybės. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Seniūnijos darbuotojas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) įveda paraiškos duomenis ir taip ji patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Pareiškėjas gali pats pateikti paraišką, ją užpildydamas PPIS, o prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsti paštu NMA. Gavusi minėtus dokumentus NMA priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos.

Pateiktų paraiškų duomenys tikslinami ir keičiami  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d.  įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Pagal anksčiau minėtas taisykles pareiškėjas arba jo atstovas (įgaliotas asmuo, tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) turi teisę, atsižvelgdamas į Portale skelbiamus ALNSIS rezultatus, iki rugsėjo 15 d. atsisakyti paramos už deklaruotą lauką (išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar Paraiškoje aptiktas klaidas arba apie Agentūros prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus) arba iki rugpjūčio 15 d. keisti Klasifikatoriaus kodą, paramos priemonių sutartinį kodą ar žymėjimą, kai pakeitus Klasifikatoriaus kodą paramos priemonių sutartinis kodas ar žymėjimas tampa nesuderinamas su Klasifikatoriaus kodu (išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar Paraiškoje aptiktas klaidas arba apie Agentūros prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus). Po spalio 1 d. paraiškos bet kokiu atveju nebus priimamos.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija informuoja, kad nuo 2022 m. sugriežtinus valstybinės žemės deklaravimo tvarką, neturint nuomos sutarties arba suteiktos teisės laikinai naudotis valstybine žeme jos deklaruoti nebeleidžiama. Tačiau pasitaiko atvejų, kai dėl ne visai tikslių valstybinės žemės duomenų ne visa teisėtai naudojama valstybinė žemė įkeliama į žemės ūkio valdas ar atvaizduojama PPIS. Šios informacijos patikslinimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (NŽT) ir duomenų perdavimas ŽŪDC užtrunka. Taigi ūkininkai deklaruoti naudmenas valstybinėje žemėje gali tik tuomet, kai NŽT atnaujina žemdirbiams laikinai suteiktų valstybinės žemės plotų sluoksnį, o ŽŪDC patikslina duomenis Žemės ūkio valdų registre ir juos integruoja į PPIS. Vis dar pasitaiko ir tokių plotų, kuriems yra išduotas NŽT laikinas leidimas vienam asmeniui, o ilgalaikė valstybinės žemės nuoma sudaryta ir Registrų centre registruota kito asmens. Tokiu atveju, NŽT patikslinus laikinų leidimų naudotis valstybine žeme grafinius duomenis, juos perdavus ŽŪDC ir atlikus patvirtintos paraiškos duomenų keitimą, tokius plotus galės deklaruoti asmenys, kurie turi sudarę ilgalaikę valstybinės žemės nuomą. Tokiais atvejais pareiškėjai paraiškos duomenis galės keisti PPIS dar 10 kalendorinių dienų po deklaravimo pabaigos (po liepos 1 d.) ir apie tokius pakeitimus turės informuoti NMA.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė