Šilalės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą Savivaldybės gyventojams teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo.

Paraiškas daliniam finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo numatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Šilalės rajono savivaldybėje, įsirengę individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjai).

Tinkamomis  kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų Pareiškėjų, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 5 metus.

Paraiškos nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. lapkričio 1 d. gali būti teikiamos:

  • tiesiogiai, adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė (I aukštas, gyventojų priėmimas);
  • paštu, adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė;
  • elektroniniu paštu, adresu dokumentai@silale.lt.

Su Paraiška pateikiami dokumentai:

–   nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopija;

–   nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotus statinius kopija arba statinių statybą leidžiančio dokumento kopija;

–    jeigu žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja Įrenginių įrengimui;

–    nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje);

–    įrenginio pirkimo išlaidas (be montavimo darbų) pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pervedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);

–    įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas); Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;

–    UAB „Šilalės vandenys“ išduota išvada dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 5 metus).

Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

–    daugiavaikėms šeimoms;

–    kolektyvinių buitinių nuotekų įrenginių Pareiškėjams;

–    socialinę paramą gaunantiems asmenims;

–    būste gyvenančiam neįgaliam asmeniui;

–    įrašytiems į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti.

–  vienišiems tėvams, auginantiems vaiką (vaikus) iki 18 m.

Finansavimas

Pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio įsigijimo vertės (bet ne daugiau nei 1000 Eur)

Kompensavimas skiriamas Pareiškėjui įsigijus ir įsirengus įrenginį ir su Paraiška pateikus visus dokumentus, kai Komisija patikrina ar darbai atlikti.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus ir Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos paraiškų teikimo klausimais prašome kreiptis į Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierių Arūną Ričkų, tel. +370 656 17395, el. paštu arunas.rickus@silale.lt

PRIDEDAMA: