Vyko pirmasis naujai išrinktos Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos posėdis

2024 m.  gegužės 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai rinko Savivaldybės administracijos darbo tarybą. Darbo taryba buvo renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Rinkimuose dalyvavo 132 iš 177 balsavimo teisę turėjusių darbuotojų. Darbo tarybos nariais galėjo būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais. Darbo tarybos rinkimus vykdė rinkimų komisija, kurią įsakymu sudarė darbdavys – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Š. m. gegužės 30  d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko pirmasis naujai išrinktos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo l. e. Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininko pareigas Silva Paulikienė.

Posėdyje buvo svarstomi šie klausimai:

 1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos pirmininko rinkimai;
 2. Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos sekretoriaus rinkimai;
 3. dokumentų, susijusių su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuletenių perdavimas Darbo tarybos pirmininkui;
 4. kiti klausimai.

Į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybą trejų metų kadencijai slaptu balsavimu išrinkti šie penki Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai:

 1. Alvyda Urbonienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
 2. Aldona Špečkauskienė, Administracijos kalbos tvarkytoja.
 3. Raimonda Bružienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
 4. Geda Kačinauskienė, Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.
 5. Reda Mozerienė, Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė

Atsarginių Darbo tarybos narių sąrašas:

Saulius Liatukas, Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius;

Rytis Aušra, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Naujosios Darbo tarybos pirmininke atviru balsavimu šios tarybos narių balsų dauguma išrinkta Alvyda Urbonienė, o sekretore – Raimonda Bružienė. Šios administracijos darbuotojos dirbo ir ankstesnės sudėties Šilalės rajono savivaldybės administracijos Darbo taryboje.

Po balsavimo susirinkusiems tarybos nariams pirmininkė Alvyda Urbonienė kalbėjo turinti nemažai planų ir idėjų šiai kadencijai.

Darbo tarybos pirmininkę ir tarybos narius pasveikino administracijos direktorius Andrius Jančauskas. Jis linkėjo darbo tarybai dirbti kaip vienai komandai bei išreiškė norą surengti darbuotojų konferenciją per savivaldos dieną prie apskrito stalo.

LR Darbo kodekso 174 straipsnyje yra reglamentuotos Darbo tarybos teisės ir pareigos

 1. Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

 1. Darbo taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;

4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;

5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.