Šilalės savivaldybės administracija kviečia teikti projektų paraiškas, skirtas Šilalės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 2024 metais įgyvendinti.

Ginančius visuomenės sveikatos interesus ir galinčius padėti įgyvendinti sveikatos stiprinimo uždavinius, kviečiame teikti sveikatinimo projektus ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant sveikatinimo priemones savivaldybėje.

Programos paraiškas gali teikti: fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę veiklą, ir juridiniai asmenys (Savivaldybės institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kt.), teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre, kurių buveinė yra Šilalės rajono teritorijoje.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekviena iš jų turi atitikti skirtingą prioritetinę kryptį.

2024 m. Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba suformavo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių prioritetines kryptis:

 1. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (vertinant paraiškas finansavimo pirmumas būtų teikiamas Šilalės rajono gyventojų sergamumui tuberkulioze valdyti);
 2. Aplinkos sveikata (vertinant paraiškas finansavimo pirmumas būtų teikiamas Šilalės rajono savivaldybėje esančių maudyklų vandens kokybės sveikatos saugos tyrimų organizavimui);
 3. Burnos higiena ir sveikata;
 4. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo). Vertinant paraiškas finansavimo pirmumas būtų teikiamas Šilalės rajono gyventojų mirtingumo/standartizuoto mirtingumo dėl nukritimo valdymui suaugusių asmenų tarpe;
 5. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);
 6. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija (pvz.: sveikos gyvensenos skatinimas).

 

Projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. birželio 14 d.

 Organizacija, teikianti projekto paraišką, privalo pateikti:

 1. užpildytą paraiškos formą (1 priedas);
 2. sąmatą (Sutarties 1 priedas);
 3. VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją arba išplėstinio išrašo kopiją;
 4. organizacija – įstatų (nuostatų) kopiją, fiziniai asmenys – dokumentų, įrodančių, kad asmuo turi teisę verstis sveikatinimo veikla, kopijas;
 5. bendradarbiavimo sutarties projektą arba kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
 6. įstaigos vadovo įgaliojimą (jei paraišką pasirašo įgaliotas asmuo);
 7. projekto vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį įrodančių dokumentų kopijas.

Programos projektams vykdyti skirtos lėšos tinkamos finansuoti: leidybos išlaidoms, prevencinių sveikatos ugdymo priemonių įsigijimui, patalpų ir techninės įrangos nuomai, seminarams ir konferencijoms rengti, sveikatinimo priemonėms įsigyti, transporto kuro išlaidoms, tiesioginei veiklai vykdyti, kanceliarinėms prekėms, maitinimo išlaidoms (jei mokymai, seminarai trunka ne trumpiau kaip 6 val.), samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms, praktiniams užsiėmimas, seminarams, konsultacijoms vykdyti ir apmokėti.

Programos projektams vykdyti skirtomis lėšomis nefinansuojamos projekto išlaidos:

 1. Programos projektą vykdančių asmenų atlyginimui už darbą, socialinio draudimo mokesčio ir kitoms su atlygiu už darbą susijusioms išlaidoms apmokėti;
 2. piniginiams prizams;
 3. pastatų, sporto bazių ar transporto priemonių remonto, statinių statybos išlaidoms apmokėti;
 4. kelionių į užsienio šalis ir draudimo išlaidoms apmokėti, komandiruotėms;
 5. kitoms išlaidoms, nesusijusioms su Programos projekto įgyvendinimu.

Paraiška su lydraščiu gali būti pateikta per dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“ (teikia Savivaldybės biudžetinės įstaigos), elektroniniu paštu dokumentai@silale.lt, laišku, per kurjerį arba įteikta asmeniškai šiuo adresu: Šilalės rajono savivaldybės administracijai (priimamajame, 108 kabinetas), J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė. Paraiška privalo būti pasirašyta vadovo arba įgalioto asmens parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškos ir jos priedų duomenų teisingumą. Ranka užpildytos paraiškos – nenagrinėjamos. Paraiška ir visi prie paraiškos pridėti dokumentai ne valstybine kalba privalo būti išversti į valstybinę kalbą.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoją Inetą Butvidienę el. paštu ineta.butvidiene@silale.lt, mob. +370 674 93 464 arba tel. (0 449) 76 139.

PRIDEDAMAS. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas.