Nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos paraiškos dėl paramos smulkiems pienininkystės ūkiams ir paramos kitiems žemės ūkio sektoriams atstovaujantiems smulkiesiems ūkininkams.

Šiam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ teikimo etapui skirta:

 • pienininkystės sektoriaus atstovų projektams 5 mln. Eur paramos lėšų,
 • kitiems sektoriams atstovaujantiems smulkiesiems ūkininkams –15 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla

Pagal KPP veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba bei jų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.Gaminamas žemės ūkio produktas bei perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.

Reikalavimai pareiškėjui

Dėl paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, iki paraiškos pateikimo dienos savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį bei bent paskutiniais metais prieš paramos paraiškos pateikimo metus deklaravę pasėlius ir (arba) registravę ūkinius gyvūnus.

Pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovams, kurie planuoja investuoti į pieninės galvijininkystės sektorių, taikomi šie reikalavimai:

 • valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi sudaryti nuo 3 iki 9;
 • produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED.

Kitiems žemės ūkio sektoriams atstovaujantiems ūkininkams, kurie kreipiasi dėl paramos, taikomi šie reikalavimai:

 • įregistruotos valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną turi būti nuo 4 000 iki 7 999 Eur;
 • produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, turi sudaryti mažiau kaip 50 proc. bendro VED.

Mišrių ūkių savininkųūkio pajamos, kurios gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą, nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Pareiškėjai turi atitikti mažos arba labai mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Svarbūs įsipareigojimai

Tiek pienininkai, tiek kitų žemės ūkio sektorių atstovai iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos turi išlaikyti arba padidinti reikalavimuose nurodytą vidutinį metinį pieninių veislių melžiamų karvių skaičių arba VED – turi būti ne mažiau nei 3 karvės arba ne mažesnis nei 4 000 Eur VED. Svarbu atkreipti dėmesį, jog parama gali būti neteikiama, jei būtų nustatytas VED ir karvių skaičiaus neatitikimas.

Labai svarbu, kad už paramos lėšas įsigytos investicijos būtų naudojamos verslo plane numatytai veiklai vykdyti, nes už šio įsipareigojimo nevykdymągali būti taikomossankcijos. Primintina, kad, kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, kai atliktos (apmokėtos, pristatytos į ūkį, įregistruotos viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma)) bei naudojamos verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos, produkcijos standartine verte išreikštas VED padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, vykdoma pelninga veikla.

Taip pat, įsigyjant investicijas, svarbu atkreipti dėmesį į prekių kilmės šalį. Investicijos, kurių kilmės šalis ir (arba) kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, taip pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų tiekėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacija pagal tarptautinę teisę yra SSRS teisių ir įsipareigojimų tęsėja, investicijų, kurių kilmės šalis – SSRS, įsigijimo išlaidos pagal minėtas paramos priemones taip pat negali būti kompensuojamas. Ši nuostata galioja neatsižvelgiant į tai, kurioje SSRS respublikoje investicija pagaminta.

Paramos suma

Paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti 15 000 Eur, 100 proc. kompensuojant tinkamas finansuoti išlaidas.

Parama ūkininkui mokama 2 dalimis: 80 proc. išmokos dalis mokama priėmus sprendimą skirti paramą, o likusi 20 proc. išmokos dalis mokama tuo atveju, jei verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Likusi išmokos dalis nemokama, netinkamai įgyvendinus verslo planą, taip pat susigrąžinama anksčiau išmokėta išmokos dalis.

Atrankos kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams ir joms bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius.

Taikoma pieninės galvijininkystės paraiškoms:

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 15 balų.
 1. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 20 balų.
 1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas – skiriama 20 balų.

Taikoma kitų žemės ūkio sektorių paraiškoms:

 1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika (Metodika); nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos už paslaugas, o įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), gautos lėšos turi būti išskaidytos į / iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). Tikrinama įgyvendinus verslo planą – skiriama 15 balų.
 1. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
 • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
 • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
 • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
 • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką, tikrinama įgyvendinus verslo planą:
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

Toliau pateikiami bendri kriterijai, taikomi visoms – tiek pienininkystės, tiek kitų žemės ūkio sektorių  paraiškoms:

 1. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 2. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (su paraiška pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve):
 • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
 • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis), skiriama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti deklaruotas ir nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 1. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal priemonės veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, skiriama 10 balų.

Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 25 atrankos balus – nesurinkusios šio balų skaičiaus paraiškos bus atmestos.

Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, bus sudaromos atskiros pieninės galvijininkystės paraiškų ir kitų žemės ūkio sektorių paraiškų pirmumo eilės.

Paraiškos priimamos per ŽŪMIS

Paraiškos NMA turi būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popieriniai dokumentai nuskenuoti PDF formatu.

Pildant paramos paraišką joje turi būti pažymėta, ar paramos kreipiamasi dėl pieninės galvijininkystės, ar dėl kito sektoriaus.

Naudinga informacija:

 

NMA informacija