Ūkininkai gali pasinaudoti dar viena proga įgyvendinti tvarumo ir modernizavimo iniciatyvas. Vasario 1 d. prasideda paraiškų priėmimas pagal priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos bus priimamos tik darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Paraiškų priėmimas truks iki vasario 29 d. 17 val., arba iki pasiektos dotacijoms ar lengvatinėms paskoloms skirtos lėšų sumos.

Biudžetas yra padalintas į dvi dalis: dotacijoms (skirta 36 706 792 Eur) ir lengvatinėms paskoloms (skirta 5 000 000).

Remiama veikla apima:

  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla);
  • Biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų;
  • Investicijas į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų.

Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį; kaip valdos valdytojai turi būti įregistravę žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Reikalavimas dėl žemės ūkio valdos registravimo netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos dydis priklauso nuo vykdomos veiklos tipo, o didžiausia galima parama siekia 1,5 mln. Eur (kai vykdoma privalomoji veikla bei papildomai vykdomos abi biodujų jėgainių ir gyvūnų gerovės veiklos).

Paramos intensyvumas  yra iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o jauniesiems ūkininkams – iki 80 proc.

Didžiausias lengvatinės paskolos dydis – 200 000 Eur.

Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai

Pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas nebus atliekamas. Paraiškos bus vertinamos pagal tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, nurodytus priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Tinkamo pareiškėjo (išskyrus pripažintus žemės ūkio  kooperatyvus) valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), turi būti ne mažesnis kaip 30 001 Eur.

Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų supirkimo ir (arba) perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimo rinkai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų.

Tinkamas pareiškėjas turi gaminti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytus produktus (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) ir (ar) apdoroti, ir (ar) perdirbti valdoje (-ose) pagamintus produktus. Apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Vėlgi, parama žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojantiems iš savo narių jų valdose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, perdirbantiems iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuojantiems iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, veiklai vykdyti teikiama, jei produktai yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktai (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus).

Visus reikalavimus galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Paraiškų teikimas

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.ltParamos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 8 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 17  val. Paraiškos bus priimamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu paraiskos@nma.lt turi būti pateiktas likus ne mažiau nei trims darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų priėmimas bus stabdomas, kai bus pasiekta dotacijoms arba dotacijoms ir lengvatinėms paskoloms skirta lėšų suma.

Naudinga informacija

 

NMA informacija