Vasario 15 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 13-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Lineta Dargienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimti 28 sprendimai.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas ir 2024 metų biudžetas

Tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą. Šis planas leis efektyviau planuoti savivaldybės veiklą, sudarys sąlygas tinkamam ilgalaikiam ir trumpalaikiam rajono plėtros procesų formavimui, vykdymui ir kontrolei. Posėdžio metu taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta inicijuoti žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Aušros g., dalies, reikalingos įrengti D kategorijos gatvę – Aušros g. tęsinį (jungtį), paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Ši gatvė sujungs individualaus užstatymo kvartalus, esančius Šilalės miesto Aušros gatvėje bei Traksėdžio seniūnijos Dirkintų kaimo Palokysčio gatvėje. Dalies sklypo paėmimui sutikimą davė šio sklypo savininkai.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir kitoms pagal įstatymus perduotoms funkcijoms) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą: Stacionarų kompiuterį DELL „Optiplex“ ir monitorių DELL „UltraSharp“.

Nuspręsta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: kelius, pravažiuojamus kelius, gatves, gatvių atšakas ir pėsčiųjų takus, esančius Šilalės rajone.

Posėdžio metu nuspręsta perduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos patikėjimo teise valdomą, trumpalaikį materialųjį turtą – ūkinį inventorių, 16 vnt. mokinių stalų, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

Taip pat nuspręsta perduoti Šilalės rajono socialinių paslaugų namams patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – patalpas, esančias pastate – administraciniame pastate, esančiame Šilalės r., Kvėdarnoje, Dariaus ir Girėno g. 24, bendras patalpų plotas 65,71 kv. m, su teise naudotis bendrojo naudojimo patalpomis.

Patvirtinti programos, aprašai, taisyklės ir nuostatai

Tarybos nariai patvirtino šias programas, aprašus, taisykles ir nuostatus:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programą;
  • Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą;
  • Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles;
  • Šilalės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles;
  • Šilalės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatus.

Sprendimai, susiję su projektais

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką bei visus kitus dokumentus Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Šilalės miesto pušyne esančiose aikštelėse atnaujinti krepšinio ir teniso aikštelių dangas, pakeisti teniso aikštelės aptvėrimą ir naujai aptverti krepšinio aikštelę, esamoje teniso aikštelėje įrengti padelio teniso aikštelę, o esamą krepšinio aikštelę pritaikyti mažojo futbolo žaidimui. Taip pat planuojama įrengti lauko suoliukus ir pritaikyti sporto aikšteles žmonėms su negalia.

Tarybos nariai pritarė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą „Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“. Įgyvendinus šį projektą, pagerės ugdymo prieinamumas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje ir bus sudarytos geresnės sąlygos Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje asmenims su negalia.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu ir numatyta skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių ne mažiau kaip 6000,00 eurų lėšų, reikalingų projekto rengimo paslaugoms pirkti

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, kuris bus finansuojamas iš 2021–2027 metų laikotarpio Europos socialinio fondo ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant projektą, bus siekiama užtikrinti socialinių dirbtuvių paslaugos prieinamumą darbingo amžiaus asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, didinti jų socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Taip pat pritarta, kad Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendintų projektą „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje“.

Pritarta ataskaitoms

Tarybos nariai posėdžio metu pritarė šioms ataskaitoms:

  • Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitai;
  • Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2023 m.;
  • Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai;
  • Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitai.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu pritarta 6 sprendimų pakeitimui, 1 sprendimas pripažintas netekusiu galios.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija