emės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos kai kurios Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) nuostatos.

Pateikiame esminius pakeitimus, aktualius pareiškėjams ir paramos gavėjams.

Aktyvus ūkininkas

Vienu iš pakeitimų buvo patikslinta aktyvaus ūkininko sąvoka – pakeista su ja susijusi tiesioginių išmokų suma.

Aktyviu ūkininku laikomas subjektas, kuris, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius metus gavo bendrą tiesioginių išmokų sumą (apskaičiuotą bendrą visų paramos schemų sumą, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti), neviršijančią 2 000 Eur, o tais atvejais, kai praėjusiais metais neteikė paraiškos, pagal einamųjų metų deklaruotą plotą už praėjusius metus jam apskaičiuota paramos tiesioginių išmokų suma neviršija 2 000 Eur; taip pat subjektas, kuris už praėjusius metus gavo bendrą tiesioginių išmokų sumą (apskaičiuotą bendrą visų paramos schemų sumą, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti), viršijančią 2 000 Eur, kai praėjusiais metais neteikė paraiškos, pagal einamųjų metų deklaruotą plotą už praėjusius metus jam apskaičiuota paramos tiesioginių išmokų suma viršytų 2 000 Eur, ir einamaisiais metais atitinkantis bent vieną iš taisyklėse išvardintų kriterijų.

Jaunasis ūkininkas

Patikslintas ir jaunojo ūkininko apibrėžimas tiek fizinių, tiek juridinių asmenų atveju – įtraukta intervencinės priemonės sąvoka, taip pat numatyta, kaip pagrindžiama praktinė ūkininkavimo patirtis. Fiziniam asmeniui tais metais, kai jis pirmą kartą teikia paraišką dalyvauti intervencinėje priemonėje, paraiškos teikimo dieną turi būti nesuėję 41 metai. Pagrįsdamas praktinę ūkininkavimo patirtį, jis turi pristatyti darbo, paslaugų sutarčių kopijas.

Juridinio asmens atveju, jo dalyviams, vienasmeniam valdymo organui arba visiems kolegialiems valdymo organo nariams tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką dalyvauti intervencinėje priemonėje, paraiškos teikimo dieną turi būti nesuėję 41 metai.

Pažymėtina, kad jauniesiems ūkininkams taikomi ir kiti Administravimo taisyklėse nustatyti kriterijai.

Bendrosios išlaidos

Taisyklės taip pat papildytos bendrųjų išlaidų apibrėžimu: projekto bendrosiomis išlaidomis laikomos rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamajam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

Patikslinti paraiškų teikimo ir vertinimo terminai

Administravimo taisyklių pakeitimu pažymėta, kad paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 00.00.00 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 23.59.59 val. Trumpiausias kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpis paprastai yra 20 darbo dienų, bet ne mažiau kaip 14 darbo dienų. Sudarant paraiškų priėmimo tvarkaraštį, kvietimo pradžia ir pabaiga nurodoma darbo dieną.

Taisyklės papildytos paraiškų vertinimo terminu, kai paraiškų priėmimas sustabdomas nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui. Jeigu ribotos trukmės kvietimas buvo sustabdytas nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo kvietimo teikti paramos paraiškas sustabdymo. 

Papildomi įsipareigojimai rizikingiems projektams

Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) nustačius, kad projektas yra rizikingas, pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui gali būti nustatyti šie papildomi įsipareigojimai:

  • turėti atskirą sąskaitą finansų įstaigoje, per kurią vykdomos visos su  projektu susijusios buhalterinės operacijos (teikiant metines ataskaitas NMA turi būti pateikiami visi metiniai šios finansų įstaigos sąskaitos išrašai. NMA paprašius, turi būti pateikiami ir kitų pareiškėjo ar paramos gavėjo bei susijusių asmenų finansų įstaigos sąskaitų išrašai);
  • grynaisiais pinigais atliekamos ūkinės operacijos turi būti užregistruojamos apskaitos registruose ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo (grynieji pinigai gauti už parduotą produkciją ir atliktas paslaugas taip pat įnešami į sąskaitą vėliausiai kitą darbo dieną).

NMA, nustačiusi, kad projektas yra rizikingas, per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją ar paramos gavėją, nurodydama papildomai nustatomus įsipareigojimus.

Kiti pakeitimai

  • Papildyta, kad parama neteikiama ir pareiškėjams, kurie dar nebaigė įgyvendinti projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.
  • Dėl galutinio mokėjimo prašymo – baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas NMA pateikia galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.
  • Tuo atveju, jei užbaigto projekto metinė ataskaita vertinama neigiamai, sprendimai dėl sankcijų taikymo /netaikymo turi būti priimti iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Su visais pakeitimais galima susipažinti įsakyme dėl Administravimo taisyklių pakeitimo.

Naudinga informacija

 

NMA informacija