2023 m. gruodžio 11 d. vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdyje svarstytas klausimas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) struktūros pokyčių ir numatomos asmenų aptarnavimo ir konsultavimo tvarkos nuo 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgdami į posėdžio metu išsakytus klausimus, teikiame informaciją.

Iki 2023 m. gruodžio 29 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje asmenys aptarnaujami, jų prašymai, skundai ir kiti dokumentai buvo priimami Nacionalinės žemės tarnybos centriniame padalinyje (Gedimino pr. 19, Vilniuje) ir 50 teritorinių skyrių. Ši praktika neleidžia užtikrinti vienodos asmenų aptarnavimo praktikos ir aukštos teikiamų paslaugų kokybės.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos administracijos struktūros ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos administracijos struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos struktūrą, nuo 2024 m. sausio 1 d. asmenų aptarnavimą Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdys vienas specializuotas asmenų aptarnavimo padalinys – Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius. Pažymime, kad nauja Nacionalinės žemės tarnybos struktūra, grįsta centralizuotu funkcijų vykdymu, nesisiejant su teritorija, siekiama užtikrinti vienodos asmenų aptarnavimo praktikos formavimą, teikiamų administracinių paslaugų kokybės didinimą, sumažinti korupcijos riziką.

Siekiame aktyviai tobulinti asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, todėl nuo 2024 m. sausio 1 d. besikreipiantiems asmenims bus sudarytos sąlygos patogiai, neišėjus iš namų, pateikti prašymus arba gauti reikiamą konsultaciją elektroninių ryšių priemonėmis. Nacionalinė žemės tarnyba ragina gyventojus aktyviai naudotis e. paslaugomis prisijungus per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), taip pat prašymus ir skundus pateikti el. paštu nzt@nzt.lt, pasirašytus kvalifikuotu el. parašu (.adoc, .pdf formatu) arba pateikiant pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją (.pdf formatu), paštu, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius.

Pažymėtina, kad perkėlus administracinių paslaugų teikimą į elektroninę erdvę, asmenų aptarnavimas vieno langelio principu bus efektyvesnis ir skaidresnis, bus didinama aptarnavimo kokybė, sudaromos galimybės standartizuoti procesus, užtikrinama vienoda praktika, mažinamos korupcijos rizikos, sudarytos sąlygos darbuotojų darbo laiką skirti kokybiškam administracinių paslaugų teikimui.

Be to, siekiant sudaryti galimybes asmenims reikiamą informaciją Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijos klausimais gauti maksimaliai greitai ir patogiai, plečiamas asmenų aptarnavimas telefonu ir nuo 2024 m. sausio 1 d. steigiamas Nacionalinės žemės tarnybos skambučių centras. Asmenims, paskambinusiems nemokama linija, tel. 8 706 86 666, informacija Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais bus suteikta greitai ir kokybiškai. Bus užtikrinta, kad asmenims nepavykus prisiskambinti jiems būtų perskambinta. Asmenų aptarnavimo telefonu plėtra taip pat sudarys sąlygas objektyviai vertinti asmenų aptarnavimo telefonu kokybę ir atsižvelgiant į asmenų pateiktus pokalbių įvertinimus (pasibaigus pokalbiui bus prašoma įvertinti pokalbį 5 balų skalėje, kai 1 balas yra neigiamas įvertinimas, o 5 balai – labai geras įvertinimas) nuosekliai ją tobulinti, keliant asmenis aptarnaujančių Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų kvalifikaciją.

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius taip pat užtikrins asmenų priėmimą gyvai Nacionalinės žemės tarnybos patalpose Vilniuje (J. Lelevelio g. 6) ir Kaune (L. Sapiegos g. 10). Siekiant, kad atvykusiems asmenims nereikėtų laukti eilėje, bus galimybė priėmimui užsiregistruoti iš anksto Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje arba telefonu.

Tais atvejais, kai dėl keliamų klausimų specifiškumo ar kompleksiškumo Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius negalės suteikti reikiamos konsultacijos, iš anksto užsiregistravus telefonu asmenis konsultuos ir kiti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai, turintys reikiamą kompetenciją, kurių darbo vietos liks ten, kur yra ir šiuo metu. Taigi, prireikus konsultacijos ir nepavykus jos gauti nuotolinio ryšio priemonėmis, aptarnavimo prieinamumas bus užtikrintas visose savivaldybėse.

Atkreipiame dėmesį, kad didelė dalis Nacionalinės žemės tarnybos teikiamų funkcijų teikimo centralizuojama ir atsiejama nuo teritorijos (t. y. asmenų prašymai dėl administracinių paslaugų suteikimo darbuotojams skirstomi centralizuotai, nepriklausomai nuo asmens, pateikusio prašymą, gyvenamosios vietos), todėl asmenims tikrai nebus poreikio atvykti į Nacionalinę žemės tarnybą, kad gautų reikiamą administracinę paslaugą.

Prireikus, daugiau informacijos svarstomu klausimu Jums gali suteikti Nacionalinės žemės tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Marija Matulytė, tel. 8 706 85 005, el. p. Marija.Matulyte@nzt.lt.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija