Sausio 18 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 12-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai, (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Dainius Bergelis), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimta 17 sprendimų.

Sprendimai, susiję su išlaidomis ir kainomis

Nustatyti maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams išlaidų dydžiai:

  • trumpalaikės socialinės globos – 1705,00 Eur per mėn.;
  • ilgalaikės socialinės globos – 1350,00 Eur per mėn.;
  • ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos (neįgaliems vaikams, našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos) – 2872,00 Eur per mėn.

Taryba nuo 2024 m. vasario 1 d. patvirtino socialinės globos paslaugų kainas VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre:

  • vienam asmeniui su negalia – 1250,00 Eur per mėnesį;
  • vienam asmeniui su sunkia negalia – 1570,00 Eur per mėnesį.

Taip pat nuo šių metų vasario 1 d.  patvirtintos socialinės globos paslaugų Šilalės rajono socialinių paslaugų namų grupinio gyvenimo namuose kainos:

  • vienam asmeniui su negalia – 1370,00 Eur per mėnesį;
  • vienam asmeniui su sunkia negalia – 1570,00 Eur per mėnesį.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimas

Posėdžio metu patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendro plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano“, keitimas. Jį patvirtinus, Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano ribose esančių sklypų savininkai galės vadovautis atnaujintais, aktualiais teritorijų planavimo reglamentais.

Nuspręsta steigti viešąją įstaigą Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centrą

Taryba nusprendė steigti Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centrą, veiksiantį struktūrinio ir funkcinio bendradarbiavimo būdu. Tarybos nariai sutiko, jog iki 2024 m. birželio 30 d. VšĮ Laukuvos ambulatorija būtų reorganizuota prijungimo būdu ir prijungta prie VšĮ Šilalės rajono ligoninės, kuriai pereis visos VšĮ Laukuvos ambulatorijos teisės ir pareigos. Taip pat, kad būtų reorganizuojamas VšĮ Šilalės rajono ligoninės Pediatrijos skyrius į vieną Dienos stacionaro skyrių, kuriame būtų teikiamos dienos stacionaro paslaugos suaugusiems ir vaikams, bei kad VšĮ Šilalės rajono ligoninė vykdytų koordinuojančiosios įstaigos funkcijas. Po reorganizavimo VšĮ Šilalės rajono ligoninės pavadinimas bus – viešoji įstaiga Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras. Taryba pritarė ir tam, kad lygiagrečiai būtų vykdomas funkcinio bendradarbiavimo pasitelkimo etapas, kuriame bendradarbiavimo sutarties pagrindu, kai sveikatos centrui priskirtos paslaugos teikiamos atskiruose juridiniuose asmenyse, dalyvautų ir bendradarbiautų su įkurtu ir įregistruotu Sveikatos centru šios įstaigos:

–   VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras;

–   VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras;

–   VšĮ Kvėdarnos ambulatorija;

–    Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

–   privačios įstaigos, išreiškusios norą dalyvauti sveikatos centro veikloje: UAB ,,Andoka“, UAB „Medicinos namai šeimai“, UAB „Medicum centrum“, UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“, UAB ,,Grožio namai Aurum“, UAB Pajūrio saulės klinika, UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centras, UAB „Solregis“.

Kiti sprendimai:

Posėdžio metu taryba patvirtino šiuos nuostatus, aprašus ir sąrašus: Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatus, Šilalės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašą bei Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą.

Patvirtintos šios ataskaitos: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2023 metų ataskaitos.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams.

Taryba pritarė Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“, įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, partnerio teisėmis.

Nuspręsta deleguoti Jovitą Voverienę į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Tauragės apskrities Regioninę kultūros tarybą nepriklausoma eksperte.

Pritarta papildomo susitarimo prie 2023 m. vasario 9 d. bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Pabėgėlių priėmimo centro ir Šilalės rajono savivaldybės. Centro siūlomu susitarimu pakeista esminė sutarties sąlyga (7 punktas) dėl sutarties galiojimo termino. Sutartyje galiojimo terminas nustatytas 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. nuo 2023 m. vasario 9 d. Šiuo susitarimu bus nustatyta, kad sutartis galios iki 2024 m. spalio 4 d. Jei nei viena iš šalių nepareikš raštu apie Sutarties nutraukimą suėjus galiojimo terminui, ji galios iki atskiro susitarimo ją nutraukti, bet neilgiau kaip trejus metus.

Nuspręsta perduoti Šilalės rajono socialinių paslaugų namams patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą – automobilį „VW Sharan“.

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija