Gruodžio 14 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 10-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi tarybos nariai, administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimta 20 sprendimų.

 Sprendimai, susiję su turtu

Tarybos nariai nusprendė perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono švietimo įstaigoms Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą pagal patikėjimo teise perduodamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašą: kasos aparatus ir terminalus.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

Nuspręsta perduoti Tūbinių kaimo bendruomenei 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (bendruomenės veikla socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 188,91 kv. m ploto patalpas su teise naudotis bendro naudojimo patalpa, esančias pastate – mokykloje, Gardavos g. 4, Tūbinių I k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r.

Tarybos nariai sutiko išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpiui Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį automobilį „Skoda Octavia“, valstybinis Nr. BFV 142, inventorinis Nr. 0150003. Pradinis metinis nuomos mokesčio dydis – 153,40 Eur.

 Patvirtinti aprašai ir taisyklės

Posėdžio metu patvirtintas Mokamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų ir Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašai.

Taip pat patvirtintos Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo, Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo ir Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklės.

 Sprendimai, susiję su kainomis

Nustatytos uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainos bei patvirtinta vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje kaina – 151,00 Eur be PVM.

Sprendimai, susiję su projektais

Pritarta, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje“. Įgyvendinus šį projektą, pagerės ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje. Veiks dvi ikimokyklinio ugdymo grupės 2-5 m. amžiaus vaikams.

Taryba pritarė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“. Įgyvendinus šį projektą, pagerės infrastruktūra Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje, bus modernizuotos patalpos bei pritaikytos visos dienos mokyklos paslaugų teikimui.

Taip pat pritarta UAB ,,Tauragės vandenys“ projekto ,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“ įgyvendinimo planui, kuris bus įgyvendinamas su partneriais – UAB „Jurbarko vandenys“, UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB ,,Šilalės vandenys“. Įgyvendinus šį projektą, UAB „Šilalės vandenys“ įsigys papildomą techniką ir įrangą, kuri užtikrins perteklinio dumblo reikalingas kokybines charakteristikas ir jo pristatymą iki dumblo apdorojimo įrenginių.

Kiti sprendimai

 Posėdžio metu nuspręsta įgalioti pasirašyti Šilalės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktus Šilalės rajono savivaldybės merą Tadą Bartkų, jo nesant – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narį Rolandą Toleikį.

Tarybos nariai pritarė 4 sprendimų pakeitimams.

Nuspręsta paskelbti 2024 metus Žemaitiško rašto metais Šilalės rajono savivaldybėje.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija