Spalio 26 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 8-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi tarybos nariai, administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimti 22 sprendimai.

Sprendimai, susiję su turtu

 Nuspręsta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: nuovažas, privažiavimo kelius, gatves ir kitus kelius, esančius Šilalės rajone.

Tarybos nariai nusprendė perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą: gatves, kelio atšakas, lietaus nuotekų tinklus, esančius Šilalės rajone.

Uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės autobusų parkas“  perduotas 2023 m. rugsėjo 8 d. Keleivių vežimo Šilalės rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. B6(B)-242 (7.64 E) galiojimo terminui turto patikėjimo teise jos įstatuose numatytai veiklai (teikti keleivių vežimo autobusais paslaugas) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – trys elektriniai autobusai.

Patvirtinti aprašai, planai, nuostatai ir sąrašai

 Taryba nusprendė patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų planą ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą. Taip pat patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatai, šios komisijos pirmininku paskirtas Edmundas Auškalnis.

Patvirtintos ir Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės bei Šilalės rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo, Visuomenės ir Šilalės rajono savivaldybės kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą, Šilalės rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų, Šilalės rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo, Šilalės rajono savivaldybės kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų tvarkos aprašai.

Posėdžio metu taryba patvirtino Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, sąrašą ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais, dydžių sąrašą.

Sprendimai, susiję su projektais

 Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti partnerio teisėmis rengiant ir teikiant paraišką gauti projekto finansavimą pagal „Interreg“ Pietų Baltijos 2021–2027 m. programą.

Planuojama, kad Šilalės rajono savivaldybė, kaip partneris dalyvaus „Interreg“ VIA Pietų Baltijos programoje pagal šias kryptis:

  • Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione;
  • Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose;
  • Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV matomumą tarptautinėse rinkose per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas.

Pritarta Laukuvos miestelio bendruomenės rengiamam projektui „Kultūrinės ir edukacinės veiklos gerinimas ir plėtra“ ir įsipareigota, projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių iki 2437,12 Eur nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti. Vykdydama projektą bendruomenė ketina įsigyti dvi palapines, stalus su kėdėmis, nešiojamąjį kompiuterį su spausdintuvu ir programine įranga.

Paskirti tarybos nariai, kurie laikinai vykdys mero įgaliojimus, kai meras laikinai neina savo pareigų

 Nuspręsta paskirti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narį Algirdą Meiženį, o kai šis negali laikinai vykdyti mero įgaliojimų – Remigijų Jonutį, laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus, kai meras laikinai neina savo pareigų dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių arba kai mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi.

Kiti sprendimai

 Tarybos nariai nusprendė paskirti Liuciją Kiniulienę nuo 2024 m. sausio 1 d. į Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas antrai penkerių metų kadencijai iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Posėdžio metu taryba pritarė 7 sprendimų pakeitimams.

Nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Šilalės skyrių dėl 0,35 ha valstybinės žemės ploto (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos sen., Upynos mstl., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Upynos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus ir dėl 0,36 ha valstybinės žemės ploto (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos sen., Šiauduvos k., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Šiauduvos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija