Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) kaip ir kiekvienais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga Meilės Lukšienės premijos skyrimo komisijos atrinktam šalies pedagogui skirs Meilės Lukšienės premiją (toliau – Premija). Premija skiriama mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo š. m. rugsėjo 1 d., kandidatai Premijai gauti turi būti ne vyresni nei 35 metų 2023 metų spalio 5 d.

Primename, kad vadovaujantis Meilės Lukšienės premijos skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1147 „Dėl Meilės Lukšienės premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V- 1062 redakcija) (toliau – Aprašas), kandidatūras turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, juridinių asmenų dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Ministerija ir jai pavaldžios institucijos.

Kandidatų laisvos formos pri(si)statymai pagal Aprašo 8 punkte nurodytus atrankos kriterijus priimami nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) el. paštu smmin@smsm.lt. Pri(si)statyme taip pat turi būti nurodyta kandidato gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

Vadovaudamiesi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1777 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kartu su kandidato pri(si)statymu prašome pateikti pastarojo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo svarstant ir priimant sprendimą dėl Premijos skyrimo pagal pridedamą formą.

Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre ir Ministerijos interneto svetainėje.

Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma.