Šilalės rajono savivaldybės administracija siekdama įgyvendinti Projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, skelbia socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo Šilalės rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursą.

Preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1d.

Socialinių dirbtuvių paslaugos Projekte vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d. (su galimybe pratęsti laikotarpį iki 2029 m.).

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti 2 projekto socialinių dirbtuvių partnerius, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Šilalės rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Finansuojamos paslaugos:

 • Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir darbinius įgūdžius;
 • Ugdyti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai;
 • Socialinėse dirbtuvėse sukuriamą produkciją realizuoti ar paslaugas teikti šalies ir/ar užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui:

 • Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti;
 • Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu);
 • Socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti: nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Preliminari Partnerių veiklos koncepcija:

 1. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos kryptis (teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės);
 2. Pareiškėjo socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptys (elektroninės parduotuvės, fizinės parduotuvės, mugės);
 3. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, paslaugų gamybos ar teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijos ir atsakomybės;
 4. Pareiškėjo turimos patalpos ir jų pritaikymas socialinių dirbtuvių veiklai;
 5. Pareiškėjo patirtis teikiant socialines paslaugas, asmeninę ir kitą pagalbą asmenims;
 6. 3 svarbiausi Pareiškėjo pasiekimai įgyvendinant psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą;
 7. Rizikos, su kuriomis Pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą ir jų valdymo planas;
 8. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos viešinimo planas;
 9. Užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymas (kokias funkcijas atliks socialinių dirbtuvių klientai, kaip atliks asmens pokyčio vertinimą);
 10. Pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir /arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga: 

Nustatytos formos paraiška, projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – Paraiška) ir Pareiškėjo atitikties deklaracija su pridedamais dokumentais priimamos nuo 2023 m. liepos 17 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. 15:45 val.

Konkurso dokumentai turi būti pateikiami:

Siųsti vienu el. laišku: vilija.karbauskiene@silale.lt naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas. Laiško temos laukelyje nurodant – socialinių dirbtuvių Projekto Šilalės rajono savivaldybės partnerių atrankos konkursui.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. Nr. +370 449 76129, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt arba tel. Nr. +370 449 57367, el. p. ramune.rumsiene@silale.lt.

Nuoroda į aktualų teisės aktą: 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/68aacd50164611ee9f7ec2ffce8b47bc