Liepos 27 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 5-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Valdemaras Jasevičius ir Asta Bataitytė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimta 22 sprendimai.

Sudarytos kolegijos, komisijos

Tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Šilalės rajono savivaldybės kolegija, kurios pirmininkas Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus.

Sudaryta  Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisija 2023 – 2027 m. kadencijos laikotarpiui, kurios pirmininkas Savivaldybės vicemeras Ignas Gužauskis, taip pat patvirtinti šios komisijos aprašas ir nuostatai.

Tarybos nariai sudarė Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisiją, kurios pirmininkas Savivaldybės vicemeras Ignas Gužauskis.

Taip pat sudaryta Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisija, kurios pirmininkas Tarybos narys Rimantas Rimkus. Sudaryta ir Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija, kurios pirmininkas Tarybos narys Tadas Sadauskis bei patvirtinti šios komisijos nuostatai.

Patvirtinti aprašai, aprašymai, programos ir taisyklės

Posėdžio metu Taryba patvirtino šiuos aprašus, aprašymus, programas ir taisykles:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario, mero ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašas;
 • Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programa;
 • Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas;
 • Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas;
 • Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės;
 • Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Šilalės skyrių dėl 0,35 ha valstybinės žemės ploto (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Upynos sen., Upynos mstl., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Upynos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus.

Taryba nusprendė perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“ patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį dvidešimties metų laikotarpiui Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti:

 • 96,92 kv.m. pastate garaže patalpas, pažymėtas plane 1-46, 1-47, 1-49 (unikalus Nr. 8797-1000-7023), inventorinis Nr. 0100002, esančias Šilalė, Vytauto Didžiojo g. 21, įsigijimo vertė – 7 427,59 Eur, likutinė vertė (2023-07-31) – 1 525,96 Eur;
 • 144,46 kv.m. pastate garaže patalpas, esančias Šilalė, Vytauto Didžiojo g. 21;
 • 74,39 kv.m. pastate – administraciniame pastate patalpą garažą, esančią Šilalė, Šolių g. 14;
 • 70,80 kv.m. pastate – administraciniame pastate patalpą garažą, esančią Šilalė, Šolių g. 14;
 • medicininę įrangą – stalą anatominį.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu pritarta 4 tarybos sprendimų pakeitimams.

Patvirtintas Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas.

Taryba pritarė dėl dalyvavimo Šilalės miesto veiklos grupės veikloje.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pradėti vykdyti Šilalės miesto Kovo 11 –  osios gatvės rekonstravimo projekto parengimo paslaugų pirkimą.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija